Կայքի մասին

Կայքում ներկայացված են  ԵՊՀ-ում իրականացվող լրացուցիչ մասնագիտական կրթության ծրագրերը, ոլորտին առնչվող օրենքները, որոշումները և ներբուհական փաստաթղթերը: Առավել մանրամասն է ներկայացված  ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության գործունեությունը, մասնավորապես ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագիրը՝  առաջարկվող դասընթացներով և ժամանակացույցներով:  ԵՊՀ մյուս ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող ծրագրերը ներկայացված են համառոտ՝  իրենց  առանձին  կայքերին  արված  հղումներով: