Պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացում

Դասախոսների որակավորման բարձրացումը ԵՊՀ-ում լրացուցիչ կրթության համակարգի կայացման երաշխիքն է: Նաև դա է պատճառը, որ համալսարանում 1968 թվականից իրականացվող ծրագիրն անընդհատ կատարելագործվում է: 2011 թվականից ԵՊՀ-ում մեկնարկել է կրեդիտային համակարգով պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բաձրացման կրթագիտական ծրագիրը, որի առանձնահատկություններն են.

1. Ծրագիրը ներառում է երկու կառուցամաս՝ կրթական և գիտական: Այս պահանջը մեծապես նպաստել է ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետազոտական-մեթոդական գործունեության ակտիվացմանը:
2. Հաշվառվում են դասախոսի՝ նաև հիմնական ծրագրից դուրս ձեռք բերած կրեդիտները: Այսինքն՝ դասախոսը հնարավորություն ունի ոչ միայն կուտակելու, այլև փոխանցելու իր վաստակած կրեդիտները:
3. Կրեդիտային համակարգի շնորհիվ դասախոսը հնարավորություն է ստանում անհատական ծրագրով ձեռք բերելու մասնագիտական և մանկավարժական կոմպետենցիաներ՝ իր համար առավել հարմար ժամկետում: Անհատական ծրագրով աշխատելը ԵՊՀ հիմնական դասախոսական կազմին (շուրջ 900 մարդու) հնարավորություն է տվել լիարժեքորեն ընդգրկվելու ծրագրում (տե՛ս Դասախոսի կրեդիտները 2011-2016): 

2016/2017 ուստարվանից սկսվել է ծրագրի երկրորդ շրջափուլը (2016-2021 թթ.): Դասախոսներին հետաքրրող նյութերը տեղադրված են այստեղ:

ԵՊՀ-ում դասախոսների վերապատրաստման գործընթացը  կազմակերպվում է «Կրեդիտային համակարգով պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը (2016-2021թթ.)» մեթոդական փաստաթղթին համապատասխան՝  հաստատված ԵՊՀ գիտխորհրդի 2016 թ. մայիսի 26-ի թիվ 7 նիստում:  Փաստաթուղթը սահմանում է  ծրագրի կառուցվածքը, բովանդակությունը, կրթական և հետազոտական-ուսումնամեթոդական մոդուլների ու դասընթացների կազմը,  դրանց՝  ECTS կրեդիտներով արտահայտված աշխատածավալները  և  ծրագրի ավարտական պահանջները:

Կանոնակարգը սահմանում է Երևանի պետական համալսարանում պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝  կրեդիտային համակարգով որակավորման բարձրացման  ծրագիրը (2016-2021թթ.) կազմակերպելու կարգը՝ հաստատված ԵՊՀ գիտխորհրդի 2016թ. մայիսի 26-ի թիվ 7 նիստում: Փաստաթուղթը կանոնակարգում է ծրագրի կառավարումը,  կազմակերպումը և արդյունքների ամփոփումը, ինչպես նաև ներկայացնում է ծրագրի ունկնդիր դասախոսների համակազմը:

Դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագրի կրթական կառուցամասը ներառում է հետևյալ 5 կրթամասերը՝ ընդհանուր, մանկավարժական-հոգեբանական ու մասնագիտական պատրաստություն, ընդհանուր կամընտրական դասընթացներ և ՈԲ այլ ձևեր: Առաջին երեք կրթամասերն ունեն 2-ական բաղադրիչ՝ պարտադիր և կամընտրական, իսկ վերջին երկու կրթամասերն ընդգրկում են միայն կամընտրական դասընթացներ:
Սահմանված են երեք պարտադիր դասընթացներ՝
1. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները (2 կրեդիտ)՝ բոլոր ունկնդիրների համար,
2. Անգլերեն (3 կրեդիտ)՝ իմացության պահանջվող բարձրագույն մակարդակը (մասնագետները՝ C2, ոչ մասնագետները՝ C1) չունեցողների համար,
3. Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման հիմունքները (1 կրեդիտ)՝ սկսնակ (մինչև 5 տարվա ստաժ ունեցող) դասախոսների համար:
Կամընտրական դասընթացները, որոնց աշխատածավալները սահմանափակված չեն, ունկնդրին ներկայացվում են յուրաքանչյուր ուսումնական կիսամյակ՝ ընտրության հնարավորություն տալով դասախոսին: Կամընտրական դասընթացների ցանկը պարբերաբար նորացվում է՝ հաշվի առնելով համալսարանի, ֆակուլտետների և դասախոսների լրացուցիչ պահանջները:

Պարտադիր դասընթացներ

«Մասնագիտական պատրաստությունը» ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի կրթագիտական ծրագրի միակ կրթամասն է, որը նախատեսում է 1 պարտադիր դասընթաց ծրագրի բոլոր մասնակիցների համար («Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները»)՝ 2 կրեդիտ բեռնվածությամբ: Ֆակուլտետները մշակել են դասընթացի այնպիսի...
Սույն դասընթացի նպատակն է զարգացնել դասախոսների անգլերեն գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները, հիմք ստեղծել ակադեմիական և գիտական ասպարեզներում հաղորդակցվելու, որը հնարավորություն կտա ըստ իրադրության անգլերենով արտահայտվելու (թե´ բանավոր, թե´ գրավոր) նախատեսված թեմաների շուրջ և...
<<Մանկավարժական-հոգեբանական պատրաստություն>> կրթամասում ընդգրկված     այս պարտադիր   դասընթացը   նախատեսված   է   սկսնակ    (մինչև  5  տարվա   ստաժ ունեցող) դասախոսների համար...
Դասընթացի նպատակն է՝
• զարգացնել ունկնդիրների ստեղծարար մտածելաձևն ու նորարարական գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները,
• ձևավորել գիտելիքներ տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաներով պայմանավորված լրագրության նոր պրակտիկաների, ցանցային և վիզուալ լրագրության, թվային համակարգում...

Կամընտրական դասընթացներ

Մասնագիտական դասընթացներ


Սերվիս 
1. Ծառայությունների արդյունավետ կազմակերպում
Դասընթացի նպատակն է ԵՊՀ դասախոսներին հնարավորություն տալ ծանոթանալու և ձեռք բերելու կարողություններ` դասավանդման ընթացքը արդյունավետ կազմակերպելու որպես կրթական ծառայության տեսակ:

2. Կայուն զարգացում
Դասընթացի նպատակն է...

1. Հայալեզու լսարանին արաբերենի դասավանդման արդի մեթոդներ և խնդիրներ
ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն, 2 կրեդիտ
Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել արաբերենի դասավանդման արդի մեթոդներն ու միտումները
 Վերհանել արաբերենի դասավանդման հիմնական խնդիրները:
 Քննարկել այդ խնդիրների...

1. Գրականագիտական դպրոցներ
ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն, 1 կրեդիտ:
Դասախոս՝ Քալանթարյան Ժենյա Անդրանիկի, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոն)
Դասընթացի նպատակն է ՝
 Գաղափար տալ « գրականագիտական դպրոց»...

1. Գիտական կլինիկական հետազոտություններ (պլանավորում, անցկացում, արդյունքների վերլուծություն և ներկայացում)
Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
Դասախոսը` քիմիակական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հովհաննեսյան Ռուբեն Անդրանիկի
(դեղագիտության ամբիոն)
Դասընթացի...

1. Արդյունաբերության հանքահումքային բնագավառը
ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն, 2 կրեդիտ:
Մոդուլ-դասընթացի նպատակն է ունկնդիրների տալ համապատասխան գիտելիքներ արդյունաբերության հանքահումքային ոլորտի մասին, ծանոթացնել վերջինիս առանձնահատկություններին և գործունեության...

1. Գիտահետազոտական աշխատանքի մեթոդիկա
Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
Դասախոսները՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Մարտիրոսյան
Նաղաշ Նարինբեկի,
բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Պետրոսյան
Դավիթ Վլադիմիրի
(ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ...

1. Հաշվողական կայունությունը և հասանելի արդյունքները
Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
1. ձևավորել պատկերացում հաշվողական մաթեմատիկայի խնդիրների և այդ ոլորտում ծագող բարդությունների մասին,
2. տալ ճիշտ հաշվարկներ կատարելու գիտելիքներ,
3. տալ գիտելիքներ արագացնելու համար արդյունքի ձեռք բերումը այն...

1. ՀՀ օրենսդրության զարգացման հիմնախնդիրները
(քաղաքագետների, պատմաբանների, սոցիոլոգների և հասարակագիտության այլ ոլորտների մասնագետների համար)
Ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն պարապմունք, 2 կրեդիտ
Դասախոս՝ իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Վաղարշյան Արթուր Գրիշայի (պետության և...

1. Արդի տիպաբանական լեզվաբանության հիմնախնդիրները
ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն, 1 կրեդիտ:
Դասախոս՝ Ավետյան Սարգիս Ռուդիկի, բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ (ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոն)
Դասընթացի նպատակն է դասախոսներին տեղեկացնել արդի տիպաբանական լեզ...

1. Գենետիկայի ժամանակակից նվաճումները
Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ
Դասախոսներ` կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հարությունյան Ռուբեն Միքայելի
կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Հովհաննիսյան
Գալինա Գեորգիի
(գենետիկայի և բջջաբանության...

1. Անձի հոգեբանության ժամանակակից հիմնախնդիրներ
Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
Դասախոս՝ հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Խաչատրյան Նարինե
Գագիկի (անձի հոգեբանության ամբիոն)
Ուսումնական մոդուլի նպատակն է ունկնդիրներին ծանոթացնել անձի հոգեբա...

1. Բանախյան հանրահաշիվներ
Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք
Դասախոսը` ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Կարախանյան Մարտին Իսահակի
(դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն)
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել նորմալ օպերատորների սպեկտրալ տեսությունը բանախյան...

1. Հայ գրքարվեստի պատմություն
Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
Դասախոս՝ արվեստագիտության դոկտոր, դոցենտ Չուգասզյան Լևոն Բաբկենի
(հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն)
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել հայ գրքարվեստի ուսումնասիրության պատմությանը...

1. Ազգագրական հետազոտություններ
Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
Դասախոս՝ պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գաբրիելյան Մխիթար
Ռազմիկի (հնագիտության և ազգագրության ամբիոն)
Ուսումնական մոդուլի նպատակն է ներկայացնել վերջին շուրջ երեք տասնամյակում...

1. Ռուս գրականության հիմնահարցեր
Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
Դասախոսներ` բանասիրական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր
Այվազյան Մարիամ Ղազարի
բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Հակոբյան Լևոն Գեորգիի
(ռուս գրականության ամբիոն)
Դասընթացի...

1. Արժույթային քաղաքականության հիմունքներ
Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
Դասախոս՝ տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Գաբրիելյան Արման Գառնիկի
(միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն)
Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրների մոտ ձևավորել անհրաժեշտ...

1. Արդարության ժամանակակից հայեցակարգեր
Ժամաքանակը՝ 6 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ գործնական, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
Դասախոս՝ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Մկրտչյան Նաիրա Ժորայի (սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոն)
Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել...

1. Ազգ և ազգայնականություն
Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն,20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
Դասախոս՝ փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Մանուչարյան Հենզել Գերասիմի
(քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն)
Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ունկնդիրներին ազգի սահմանման...

1. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնությունը
Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
Դասախոս՝ Ֆենյա Միշայի Սադիխյան (քաղպաշտպանության ամբիոնի դասախոս)
Դասընթացի նպատակն է բարձրացնել ԵՊՀ դասախոսական կազմի պատրաստա-կանության մակարդակը առաջին...

1. Անգլերեն
1.1. Միջնշանային թարգմանություն և լեզվամշակութաբանություն
ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն, 2 կրեդիտ
Դասախոս՝ Ջիվանյան Ալվարդ Հակոբի, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ
(անգլիական բանասիրության ամբիոն)
Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել միջնշանային...

1. Ալիքային պրոցեսների տեսության ընտրովի գլուխներ
Ժամաքանակը` 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք
Դասախոսը` ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հաջյան Գևորգ Սուրենի (ալիքային պրոցեսների տեսության և
ֆիզիկայի ամբիոն)
Դասընթացի նպատակն է ունկնդրին ծանոթացնել...

Ընդհանուր պատրաստություն

Դասընթացի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների որոշակի մակարդակ: Այդ պահանջները գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ արժեքային համակարգում դասակարգվում են երկաստիճան մակարդակով (1-ին մակարդակ, 2-րդ մակարդակ) համապատասխան դասախոսի մասնագիտական ուղղվածության...
Դասընթացի նպատակն է ունկնդրին տալ գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների որոշակի մակարդակ: Այդ պահանջները գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ արժեքային համակարգում դասակարգվում են երկաստիճան մակարդակով (1-ին մակարդակ, 2-րդ մակարդակ)՝ համապատասխան դասախոսի մասնագիտական ուղղվածության...
Դասընթացի նպատակն է ունկնդրին տալ գիտելիքներ, կարողություններ և հմտությունների որոշակի մակարդակ վերոնշյալ համակարգչային ծրագրերի կիրառման տարաբնույթ բնագավառներում, ապահովել վերը թվարկած ծրագրերի կիրառման հմտությունների ձեռքբերում և օգտագործում, աջակցել անհատի որակավորման բարձրացմանը, համակարգչային...
Դասընթացի նպատակն է ունկնդրին տալ գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների որոշակի մակարդակ: Այդ պահանջները գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ արժեքային համակարգում դասակարգվում են երկաստիճան մակարդակով (1-ին մակարդակ, 2-րդ մակարդակ) համապատասխան դասախոսի մասնագիտական ուղղվածության...
Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
 ներկայացնել մեծ ծավալի տվյալների օգտագործման հնարավորությունները,
 ծանոթացնել տվյալների վերլուծության կյանքի ցիկլի փուլերին և խնդիրներին,
 ուսումնասիրել մեծ տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաները, ծրագրային միջոցները և կիրառական հնարավորությունները...
Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
 ներկայացնել ամպային տեխնոլոգիաների հնարավորությունները,
 ծանոթացնել վիրտուալիզացիայի մեխանիզմներին,
 ուսումնասիրել շուկայում առկա ամպային տեխնոլոգիաների պլատֆորմները և կիրառական հնարավորությունները...
Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
 ներկայացնել տեղեկատվության պահպանման և կառավարման տեխնոլոգիա-ները և նրանց զարգացման հնարավորությունները,
 ծանոթացնել վիրտուալիզացիայի մեխանիզմներին,
 ուսումնասիրել տվյալների պահպանման և փոխանակման արձանա-գրությունները...
Մոդուլի նպատակն է տարբեր ոլորտներում հետազոտական աշխատանքներ իրականացնող ունկնդիրներին ծանոթացնել տվյալների հավաքագրման և դրանց վիճակագրական վերլուծության մեթոդներին՝ օգտագործելով վիճակագրական վերլուծու-թյունների SPSS փաթեթի հնարավորությունները...

Մանկավարժական-հոգեբանական պատրաստություն

Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրներին տեղեկացնել դասավանդման ժամանակակից մեթոդների մասին՝ շեշտը դնելով ուսուցումն ակտիվացնող ինտերակտիվ մեթոդների և նորագույն տեխնոլոգիաների վրա, ինչպես նաև ներկայացնել ուսումնառության և գնահատման մեթոդները, որոնց իմացությունը և կիրառությունը խորապես կնպաստեն ուսուցման...
Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
 Հասկանալ սովորելու ընթացքը,
 Իմանալ ուսուցման նոր մեթոդներ և հնարներ,
 Հասկանալ նոր մեթոդների և հնարների կարևորությունը:...
Ուսումնական մոդուլի նպատակն է դասախոսներին գործնական սեմինարների ընթացքում ծանոթացնել ժամանակակից ուսուցման ինտերկակտիվ մեթոդներին, վարպետաց դասերի միջոցով, կոնկրետ օրինակներով և հանձնարարությունների կատարմամբ հիմնավորել և ապացուցել ինտերակտիվ մեթոդների կիրառման անհրաժեշտությունը և...
Ուսումնական մոդուլի նպատակն է դասախոսներին ներկայացնել ուսումնական ծրագրերի` որպես նորմատիվ փաստաթղթի կարևորությունը, որը կանոնակարգում է կրթության բովանդակությունը մեկ դասընթացի կտրվածքով: Նպատակն է դասախոսներին հաղորդել ուսումնական ծրագրի կազմմանը ներկայացվող նոր պահանջները /եվրոպական...
Դասընթացի նպատակն է դասախոսներին ներկայացնել «Մանկավարժական կանխատեսում» դասընթացի ուսումնասիրության առարկան, հիմնախնդիրը, ձևավոր-ման պատմությունը, ուսումնասիրության մեթոդները, տեխնոլոգիաները, դասակարգումները, փուլերը և տիպական մեթոդիկան արդի փուլում...
Ուսումնական մոդուլի նպատակն է դասախոսներին ծանոթացնել որակի ներքին գնահատման չափանիշներին և ինքնագնահատման գործընթացին, հիմնավորել կրթության բնագավառում իրականացվող զարգացման ծրագրերին մասնակցելու անհրաժեշտությունը, խրախուսել դասախոսների ինքնակրթությունը, ներկայացնել տեխնոլոգիապես հագեցած...
Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրների մոտ ձևավորել «Ակադեմիական գրագրության» հմտություններ թե՛ դասավանդման, թե՛ հետազոտական մակար-դակներում, ծանոթացնել նրանց ռեֆերատներ, կուրսային, դիպլոմային, թեկնա-ծուական աշխատանքներ, մենագրություններ, գիտական, գիտահանրամատչելի և այլ բնույթի հոդվածներ...
Դասընթացի նպատակն է դասախոսների հետ քննարկել համալսարանական դասավանդման յուրակերպությունների խնդիրը, ներկայացնել տեսական ու գործնական մոտեցումներ ավտորիտար դասախոսակենտրոն դասավանդումից աստիճանաբար դեպի ինտերակտիվ ուսանողակենտրոն ուսուցում-ուսումնառություն-գնահատում եռամիասնություն անցումն...
Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրներին ծանոթացնել ժամանակակից կրթության հոգեբանության տեսական ու կիրառական հիմնախնդիրներին և նպաստել նրանց ուսումնադաստիարակչական աշխատանքում հոգեբանական գիտելիքների ներդրմանը...
Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝  Ունկնդրին ծանոթացնել մասնագիտական հաղորդակցության հոգեբանական առանձնահատկություններին,
 Վերլուծել դասախոսի մասնագիտական գործունեությանը բնորոշ սոցիալական ընկալման յուրահատկությունները,
 Ձևավորել մասնագիտական ռեֆլեքսիայի որոշ հմտություններ...
Դասընթացը նպատակաուղղված է հռետորության և ընդհանրապես հաղորդակցության կոմունիկատիվ, հոգեբանական և էքսպրեսիվ հնարավորությունների լուսաբանմանը, մասնագիտական և պրակտիկ գործունեության մեջ նրա օժանդակ գործառութային դրսևորումների բացահայտմանը, տարաբնույթ տեքստերի ձևավորման և վիճարկվող հարցի շուրջ...
Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրներին ներկայացնել մտածողության առանցքային հմտություններ, որոնք հնարավորություն կտան ուսանողների հետ աշխատելիս կիրառելու ուսումնական նյութի խորքային ընկալմանը նպաստող գործնական հնարներ...
Դասընթացի նպատակն է ՝
• Ունկնդիրների հետ քննարկել խմբային աշխատանքի առանձնահատկությունները,
• Նրանց ծանոթացնել կրթական գործընթացում խմբային աշխատանքի կազմակերպ-ման և իրականացման սկզբունքներին,
• Ծանոթացնել խմբային ուսուցման մեթոդներին և տեխնիկաներին...

Ընդհանուր կամընտրական դասընթացներ

Դասընթացի նպատակները՝
 Արդի հայագիտության դիրքերից բացահայտել հայկական իրականության մեջ գործառող և մեզ բնութագրող հատուկ անունների իմաստային դաշտերը,
 վեր հանել դրանց ընկալման տարժամանակյա բովանդակությունը, հայոց հատուկ անունների ստուգաբանության պատմության վերաբերյալ հիմնական գիտելիքներ...
Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրներին ներկայացնել հին հունարենի քերականությունը, հին հունարենի և գրաբարի տիպաբանական առնչությունները, կատարել որոշ տեքստաբանական ուսումնասիրություններ՝ պարզելու հին հունարենի ազդեցությունը գրաբարի քերականական և իմաստաբանական կառույցների վրա...

Իսպաներեն A1-A2
Դասընթացի նպատակն է՝
 ունկնդրի մոտ ձևավորել տարրական հաղորդակցության համար անհրաժեշտ բանավոր և գրավոր խոսքի ունակություններ,
 ձևավորել և զարգացնել ուղղախոսական և ուղղագրական հմտություններ,
 ձևավորել տեքստի հետ ինքնուրույն աշխատելու, ազատ հաղորդակցվելու և գրականությունից...
Դասընթացի նպատակն է՝
 Տալ Հայոց հին պատմության ամբողջական դասընթացի վերաբերյալ ընդհանուր գիտելիքներ,
 Ծանոթացնել Հին Հայաստանի պատմության հիմնական սկզբնաղբյուրներին և գիտական ուսումնասիրություններին,
 Տեղեկացնել Հին Հայաստանի պատմության նորահայտ էջերին...
1.Գլոբալ մեդիա և զանգվածային մշակույթ

Դասընթացի նպատակն է՝
Մշակութային գլոբալացման քաղաքական, տնտեսական և տեխնոլոգիական կողմերին,
Մեդիայի և իշխանության (լայն իմաստով) փոխհարաբերություններին,
Ազգային ինքնության վրա զանգվածային մշակույթի թողած ազդեցության մասին ժամանակակից վերլուծություններին...
1.Իրավունքի հիմունքները (ըստ մասնագիտության
առանձնահատկությունների)
Ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն պարապմունք, 2 կրեդիտ
Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
 սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների օրենսդրական կարգավորման հիմունքները,
 ստացած իրավական գիտելիքները...
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել կայուն գիտելիքներ գլոբալացման և ինքնության փոխհարաբերությունների վերաբերյալ, ներկայացնել հայ մշակույթի ավանդական համալիրների և ժամանակակից մշակութային գործընթացների փոխհարա-բերությունները...
Դասընթացի նպատակն է՝
Ունկնդիրներին ծանոթացնել՝
 քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կառուցվածքային-գործառական առանձնահատկություններին,
 քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների գործունեության միջազգային փորձին,
 հետխորհրդային քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների...
Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել "իսլամական աշխարհ" հասկացությունը, վերլուծել, ցույց տալ այն գործընթացները, որոնք ազդել են վերջինիս քայքայման վրա,
 դասակարգել և վերլուծել սուննիական իսլամի ներսում տեղի ունեցող իրողությունները, ներկայացնել առաջարկվող մոտեցումները,
 քննարկել ներկայումս դրսևորվող...
Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել քաղաքը որպես առանձնահատուկ սոցիալ-մշակութային ունիվերսում:
 Ներկայացնել արևելյան և արևմտյան քաղաքների ձևավորման առանձնահատկությունները:
 Ցույց տալ, թե ինչպես են սկզբունքային մշակութային առանձնահատկություն-ները անդրադառնում քաղաքակրթական նորմերի և ինստիտուտների...
Ուսումնական մոդուլի նպատակն է ՝
• Ունկնդիրների մոտ ձևավորել համակարգված գիտելիքներ հաղորդակցման տարբեր ձևերի իմացաբանական, մեթոդաբանական առանձնահատկությունների, արարողակարգային, տրամաբանական և արտատրամաբանական կողմերի վերաբերյալ:
• Զարգացնել արդյունավետ հաղորդակցվելու, տարակարծություններ...
Դասընթացի նպատակն է
 Ծանոթացնել առցանց ուսուցման տեխնոլոգիաններին, որոնք այլընտրանք են դասական լսարանային ուսուցման տարբերակին։
 Դիտարկել ուսուցման կառավարման համակարգը ինչպես առցանց դասընթացի գործառույթների կառավարման, այնպես էլ, որպես լրացական միջոց դեմ առ դեմ ավադական լսարանային դասավանդման...
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել հեռավար ուսուցման համակարգերին և ուսուցման կազմակերպմանը.
 ուսումնասիրել հեռավար ուսուցման միջոցները և կազմակերպման ձևերը,
 ուսումնասիրել հեռավար ուսուցման տեխնոլոգիաները,
 ուսումնասիրել ուսուցման գործընթացի ղեկավարման ստանդատ միջոցները, սկզբունքները,
 պատրաստել...
Սույն մոդուլի նպատակը գիտության պատմության (15-21-րդ դարեր) ամբողջականության ու էվոլյուցիայի ուրվագծերը պատկերացնելն է:...
Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
 Հումանիտար մասնագետներին տալ սկզբունքային ֆիզիկական հասկացությունները և օրինաչափությունները, որոնք կիրառելի են կենդանի համակարգի նկատմամբ:
 Բնագետներին ցույց տալ, որ ֆիզիկայի օրենքները և երևույթները կիրառելի են կենսաբանական համակարգերի նկատմամբ...
Սույն մոդուլի նպատակը հայերենի սինքրոն քերականության տրամաբանական կառուցվածքն ու ուրվագծերը պատկերացնելն է՝ Մանուկ Աբեղյանի գիտական քերա-կանության օրինակով:...
Ուսումնական մոդուլի նպատակն է ունկնդիրներին ծանոթացնել առողջագիտության արդի հիմնահարցերին՝ «Առողջություն» եզրույթի ԱՀԿ սահմանմանը, առողջության վրա ազդող գործոններին, առողջ ապրելակերպի կանոններին, ճիշտ սննդառության սկզբունքներին...
Դասընթացի նպատակն է՝
• ձևավորել կայուն գիտելիքներ <<ինքնություն>> եզրի, հայ և այլ ժողովուրդների ինքնության շուրջ ծավալվող ժամանակակից դիսկուրսի վերաբերյալ,
• քննարկել ինքնության և ազգայնականության հետ առնչվող տարբեր հարցեր,
• լուսաբանել ժամանակակից հայ ինքնության...
Դասընթացի նպատակն է՝
• ունկնդիրներին ծանոթացնել լեզուների ուսումնասիրության նոր բնագավառներին,
• ներկայացնել արդի համապատասխան տեսությունների էությունը,
• բացահայտել առկա մեթոդաբանական խնդիրները...
Դասընթացի նպատակն է՝
• բացատրել ունկնդիրներին տեղեկատվական պատերազմի էությունը,
• ներկայացնել տեղեկատվական անվտանգության հիմունքները, ՀՀ տեղեկատվա-կան անվտանգության հայեցակարգի հիմնական սկզբունքները,
• պարզաբանել հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական տեղեկատվական պատերազմների ընթացիկ...

Ժամանակացույց/դասացուցակ

Հայտարարություններ/ Նորություններ

     Հարգելի՛  դասախոսներ
     ԵՊՀ գիտխորհրդի  2019թ. փետրվարի 21-ի որոշմամբ  ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման  գործող ծրագրում (2016-2021թթ.) կատարվել են փոփոխություններ:

Կրթական կառուցամասում ներմուծվել է «Ուսուցման...
ԵՊՀ  ՀԱՐԳԵԼԻ՛ ԴԱՍԱԽՈՍ,

Երևանի պետական համալսարանը  համակարգում է ERASMUS+ PRINTEL «_ՓՈ­ՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԼՍԱՐԱՆՈՒՄ. ՆՈՐԱ­ՐԱ­ՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴ­ՄԱՆ և
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆ­ԴԱԿՈՒՄ՝ ԱՐևԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾ­ԸՆԿԵ­ՐՈՒԹՅԱՆ...
Հարգելի դասախոսներ
<ԵՊՀ-ում պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրի կազմակերպման կանոնակարգի> համաձայն՝ 
Եթե դուք դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագրի շրջանակներում 2017/2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ավարտել եք <Անգլերենը ակադեմիական միջավայրում> մոդուլի...
ԵՊՀ  հարգելի՛  դասախոսներ
Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչությունը  2018 թ. փետրվարի 6-ից  ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրով  սկսում է նոր դասընթաց՝ «Google Classroom -ը հեռավար կրթության համատեքստում»:   
Դասընթացի...
ԵՊՀ հարգելի՛ դասախոսներ: 2017թ. դեկտեմբերի 15-ին ժամը 09.30-ին կանցկացվի անգլերենի միջազգային քննություն /iTEP, International Test of English Proficiency/: Ցանկացողները անպայման պետք է նախապես գրանցվեն /հեռ 060 710 648/: Քննությանը ներկայանալ անձնագրով:
Կարող են մասնակցել նաև այլ ցանկացողներ...

Հարգելի՛ դասախոսներ
Եթե դուք ավարտել եք ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագիրը (2011-2016 թթ.), կարող եք ստանալ ձեր վկայականները ՀԼԿ վարչությունից:

ԵՊՀ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հեռ. 060 710 648  (քաղ.), 76-48   (ներք.),  ...