Մասնագիտական վերապատրաստում

Մասնագիտական վերապատրաստումը ԵՊՀ-ում իրականացվող  հետբուհական լրացուցիչ կրթության երկրորդ կրթական  ծրագիրն է, որի նպատակը բարձրագույն կրթությամբ անձանց կողմից լրացուցիչ գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերումն է՝  հարմարվելու նոր տնտեսական ու  սոցիալական պայմաններին և վարելու նոր մասնագիտական գործունեություն:

Լրացուցիչ մասնագիտական կրթության կրթական ծրագիրն ավարտած և ամփոփիչ ատեստավորումն անցած անձանց տրվում է ԵՊՀ սահմանած նմուշի ավարտական փաստաթուղթ (հավաստագիր, վկայական):

ԵՊՀ-ում իրականացվում է  ՀՀ հանրային ծառայողների վերապատրաստում՝ տարբեր մասնագիտություններով, և ֆիզիկական անձանց վերապատրաստում <<Գործնական  հոգեբանություն>> մասնագիտությամբ: