«Ժուռնալիստիկա» մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

Դասընթացի նպատակն է՝
• զարգացնել ունկնդիրների ստեղծարար մտածելաձևն ու նորարարական գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները,
• ձևավորել գիտելիքներ տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաներով պայմանավորված լրագրության նոր պրակտիկաների, ցանցային և վիզուալ լրագրության, թվային համակարգում հեռուստատեսության ու ռադիոյի գործունեության առանձնահատ-կությունների, այդ ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտի մասին,
• ցույց տալ տպագիր մամուլի ներկայիս հնարավորություններն ու գործունեության առանձնահատկությունները մուլտիմեդիա տեղեկատվության հոսքում, դրա մրցակցային կարողություններն ու լսարան գրավելու գործիքները նոր մարտահրավերների պայմաններում:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ