Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման հիմունքներ

<<Մանկավարժական-հոգեբանական պատրաստություն>> կրթամասում ընդգրկված     այս պարտադիր   դասընթացը   նախատեսված   է   սկսնակ    (մինչև  5  տարվա   ստաժ ունեցող) դասախոսների համար:

Ուսումնական մոդուլի նպատակն է զարգացնել դասախոսների մանկավարժական և մեթոդական կոմպետենցիան. ծանոթացնել նրանց բարձրագույն դպրոցի պահանջներին,  տեղեկացնել ուսուցման և գնահատման ժամանակակից ռազմավարություններին, տեխնոլոգիաներին, մեթոդներին, գծագրական դասակարգիչներին և հնարներին՝  շեշտադրելով ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման, ինքնակրթության, գնահատ-ման և ինքնագնահատման  մեթոդների ու ձևերի ուսուցման առաջնահերթությունը: Մոդուլը հիմնվում է եռաստիճան մոդելի վրա: Ըստ այդմ, ներմուծվում են ուսուցանվող մեթոդների տեսական հիմքերը:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ