Ակադեմիական գրագրություն

Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրների մոտ ձևավորել «Ակադեմիական գրագրության» հմտություններ թե՛ դասավանդման, թե՛ հետազոտական մակար-դակներում, ծանոթացնել նրանց ռեֆերատներ, կուրսային, դիպլոմային, թեկնա-ծուական աշխատանքներ, մենագրություններ, գիտական, գիտահանրամատչելի և այլ բնույթի հոդվածներ, թեզիսներ գրելու, դասախոսությունների տեքստեր կազմելու, տարբեր աղբյուրներից օգտվելու և ուսանողներին փոխանցելու կարողություններ:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ