Ամպային տեխնոլոգիաներ

Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
 ներկայացնել ամպային տեխնոլոգիաների հնարավորությունները,
 ծանոթացնել վիրտուալիզացիայի մեխանիզմներին,
 ուսումնասիրել շուկայում առկա ամպային տեխնոլոգիաների պլատֆորմները և կիրառական հնարավորությունները:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ