Արևելագիտություն

 • 1. Հայալեզու լսարանին արաբերենի դասավանդման արդի մեթոդներ և խնդիրներ
 • ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն, 2 կրեդիտ
  Դասընթացի նպատակն է՝
   Ներկայացնել արաբերենի դասավանդման արդի մեթոդներն ու միտումները
   Վերհանել արաբերենի դասավանդման հիմնական խնդիրները:
   Քննարկել այդ խնդիրների հնարավոր լուծումները:
 • 2. Իսլամի ադապտացիոն մեխանիզմներն ու գործիքները արդի քաղաքակրթական համակարգում
 • ժամաքանակը՝ 8 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական, 20 ժամ ինքնուրույն, 1 կրեդիտ:
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է ունկնդիրներին ընդհանուր գիտելիք տալ իսլամական իրավունքի ստեղծման, զարգացման օրինաչափությունների, կառուցվածքի և ժամանակակից աշխարհում նրա ադապտացիոն մեխանիզմների մասին:

 

 

 

 

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ