Աշխարհագրություն

  • Սերվիս 
  • 1. Ծառայությունների արդյունավետ կազմակերպում

    Դասընթացի նպատակն է ԵՊՀ դասախոսներին հնարավորություն տալ ծանոթանալու և ձեռք բերելու կարողություններ` դասավանդման ընթացքը արդյունավետ կազմակերպելու որպես կրթական ծառայության տեսակ:

  • 2. Կայուն զարգացում

    Դասընթացի նպատակն է մասնագետների մոտ ձևավորել Կայուն զարգացման գաղափարախոսության տեսամեթոդական հենք և աշխարհայացք, որը կծառայի դասավանդման բոլոր առարկաներին որպես մեթոդաբանական ուղեցույց:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն, 2 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ