Դասական լեզուներ՝ հին հունարեն

Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրներին ներկայացնել հին հունարենի քերականությունը, հին հունարենի և գրաբարի տիպաբանական առնչությունները, կատարել որոշ տեքստաբանական ուսումնասիրություններ՝ պարզելու հին հունարենի ազդեցությունը գրաբարի քերականական և իմաստաբանական կառույցների վրա:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն, 2 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ