Դասախոսի վարպետության հարցեր

Դասընթացի նպատակն է դասախոսների հետ քննարկել համալսարանական դասավանդման յուրակերպությունների խնդիրը, ներկայացնել տեսական ու գործնական մոտեցումներ ավտորիտար դասախոսակենտրոն դասավանդումից աստիճանաբար դեպի ինտերակտիվ ուսանողակենտրոն ուսուցում-ուսումնառություն-գնահատում եռամիասնություն անցումն ապահովելու համար, ներկայացնել մի շարք համա-գործակցային մեթոդներ ու հնարներ, որոնք, ինչպես ցույց է տվել հետազոտությունը, արդյունավետ են համալսարանական դասավանդման գործընթացում:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ