Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդները

Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրներին տեղեկացնել դասավանդման ժամանակակից մեթոդների մասին՝ շեշտը դնելով ուսուցումն ակտիվացնող ինտերակտիվ մեթոդների և նորագույն տեխնոլոգիաների վրա, ինչպես նաև ներկայացնել ուսումնառության և գնահատման մեթոդները, որոնց իմացությունը և կիրառությունը խորապես կնպաստեն ուսուցման գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը և կրթության որակի բարելավմանը:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ