Դեղագիտություն և քիմիա

 • 1. Գիտական կլինիկական հետազոտություններ (պլանավորում, անցկացում, արդյունքների վերլուծություն և ներկայացում)
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոսը` քիմիակական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Հովհաննեսյան Ռուբեն Անդրանիկի
  (դեղագիտության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է բարձրացնել գիտական կենսաբժշկական հանդեսային հրապարակումների հեղինակների տեղեկատվական գրագիտության մակարդակը:
 • 2. Կենսամարկերներ և թիրախային թերապիա
 • Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոսը` քիմիակական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Սեկոյան Էդուարդ Սեթի (դեղագիտության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ներկայացնել ժամանակակից պատկերացումները նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների /Ալցհեյմերի և Պարկինսոնի/ տարբեր տիպի կենսամար-կերների վերաբերյալ,
   ունկնդիրներին ծանոթացնել թիրախային թերապիայի հիմնահարցերին:
 • 3. Կենսատեխնոլոգիայի դերը
 • Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոսը` քիմիակական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Սաղյան Աշոտ Սերոբի (ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ունկնդիների գիտելիքները հարստացնել կենսատեխ-նոլոգիայի և դեղագիտության ժամանակակից հիմնախնդիրներով, ներկայացնել դրանց լուծման հնարավոր տարբերակները, բժշկության, դեղագործության և գիտության ու տեխնիկայի այլ բնագավառներում առկա հրատապ խնդիրների լուծման գործընթացներում կենսատեխնոլոգիական մեթոդների դերի և կիրառման հնարավորությունների մասին:
 • 4. Պոլիմերների քիմիայի զարգացման նոր ուղղությունները
 • Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոսը` քիմիակական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ
  Դուրգարյան Նարինե Անժելոյի (օրգանական քիմիայի ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ցույց տալ՝
   բարձրամոլեկուլային քիմիայի զարգացման ուղղությունները,
   դրանց կիրառական հնարավությունները տարբեր բնագավառներում (նավթաքիմիա, էլեկտրոնիկա, էկոլոգիա, բժշկություն, դեղագիտություն և այլն):
 • 5. Սուպրամոլեկուլային քիմիա
 • Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոսը` քիմիակական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Հարությունյան Ռոմիկ Սուրենի
  (անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել՝
   <<Սուպրամոլեկուլային քիմիա>> առարկայի բնորոշմանը և զարգացմանը,
   Մոլեկուկային կոմպլեքսների առաջացման մեխանիզմին,
   Կապերի բնույթին և նման միացությունների կիրառման բնագավառներին ու հնարավորություններին:
 • 6. Օրգանական ռեակցիաների մեխանիզմները
 • Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս` քիմիակական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Ղոչիկյան Տարիել Վլադիմիրի (օրգանական քիմիայի ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   Հասկացնել ռեակցիաների մեխանիզմների ուսումնասիրման անհրաժեշ-տությունը նպատակային վերջնարդյունքներին հասնելու համար,
   Ռեակցիայի ենթադրյալ միջանկյալ փուլերից ելնելով մշակել պայմաններ վերջնանյութերի բավարար ելքեր ապահովելու համար:
 • 7. Ֆիզքիմիայի որոշ հիմնադրույթներ
 • Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս` քիմիակական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մարգարյան
  Շիրազ Ալեքսանդրի (ֆիզիկական և կոլոիդային քիմիայի ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է միկրոսկոպիկ մոտեցումների հիման վրա մեկնաբանել ֆիզիկական քիմիայի որոշ հայտնի հիմնադրույթները, օրենքները և հավասարումները:

Հեղինակներ`

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ