Երկրաբանություն

 • 1. Արդյունաբերության հանքահումքային բնագավառը
 • ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն, 2 կրեդիտ:
  Մոդուլ-դասընթացի նպատակն է ունկնդիրների տալ համապատասխան գիտելիքներ արդյունաբերության հանքահումքային ոլորտի մասին, ծանոթացնել վերջինիս առանձնահատկություններին և գործունեության մեխանիզմներին:
 • 2. ԵԱՏՀ կիրառումը երկրաբանական ուսումնասիրություններում
 • ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ գործնական, 40 ժամ ինքնուրույն, 2 կրեդիտ:
  Մոդուլ-դասընթացի նպատակն է ունկնդիրներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ երկրաբանական տարբեր տիպի և բնույթի ուսումնասիրություններում կիրառվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի վերաբերյալ:
 • 3. Հանքավայրերի հետախուզման և արդյունահանման հիմնախնդիրները
 • ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ:
  Դասընթացի նպատակն է <<երկրաբանություն>> մասնագիտությամբ ունկնդիրների մոտ ձևավորել խորը մասնագիտական գիտելիքներ հանքավայրերի երկրաբանահետախու-զական աշխատանքների և արդյունահանման հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
 • 4. ՀՀ հանքահումքային հենքը և ռեսուրսների օգտագործումը
 • ժամաքանակը՝ 30 ժամ դասախոսություն, 60 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 3 կրեդիտ:
  Դասընթացի նպատակն է <<երկրաբանություն>> մասնագիտությամբ ունկնդիրների մոտ ձևավորել խորը մասնագիտական գիտելիքներ հանքավայրերի երկրաբանահետախու-զական աշխատանքների և արդյունահանման հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
 • 5. Տեխնածին հանքահումքային ռեսուրսների գնահատման հիմնախնդիրները
 • ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ:
  Մոդուլ-դասընթացի նպատակն է ունկնդիրների մոտ ձևավորել գիտելիքներ տեխնածին հանքահումքային ռեսուրսների ձևավորման և նրանց երկրաբանա-տնտեսագիտական գնահատման վերաբերյալ:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ