Ֆիզիկա

 • 1. Ալիքային պրոցեսների տեսության ընտրովի գլուխներ
 • Ժամաքանակը` 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք
  Դասախոսը` ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Հաջյան Գևորգ Սուրենի (ալիքային պրոցեսների տեսության և
  ֆիզիկայի ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ունկնդրին ծանոթացնել՝
   ալիքային երևույթների հատկանշական կողմերին,
   ալիքների գծային տարածման ընդհանուր օրինաչափություններին,
   ալիքների ոչ գծային տարածման երևույթներին:
 • 2. Էլեկտրոն-ֆոնոն փոխազդեցությունը
 • Ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն, 2 կրեդիտ
  Դասախոս՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վարդանյան Արշակ Լյուդվիգի (պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն)
  Մոդուլի նպատակն է ունկնդրին ծանոթացնել ցածր չափայնությամբ քվանտային կառուցվածքներում էլեկտրոնային, խոռոչային, էքսիտոնային, ֆոնոնային ու այլ վիճակների եւ ներկայացնել այդ կառուցվածքներում էլեկտրոն-ֆոնոն փոխազդե-ցության առանձնահատկությունները
 • 3. Միկրոէլեկտրոնիկա
 • Ժամաքանակը` 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք
  Դասախոսը` ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Հարությունյան Վլադիմիր Միքայելի (կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի
  և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ձևավորել հստակ պատկերացում ժամանակակից ինտեգրալ սխեմաների նախագծման, ստեղծման և զարգացման մոտեցումների և մեթոդների մասին։
 • 4. Միջուկային էներգետիկայի զարգացման ուղիները
 • ժամաքանակը՝ 12 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար, 40 ժամ ինքնուրույն,
  2 կրեդիտ
  Դասախոս՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
  Հովսեփյան Աշոտ Վաղարշակի (տեսական ֆիզիկայի ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է ունկնդիրներին ծանոթացնել միջուկային ռեակտորում ընթացող հիմնական ֆիզիկական պրոցեսներին, դրանց հաշվարկման մեթոդներին և ատոմային էլեկտրակայանների կառուցվածքին:
 • 5. Տարրական մասնիկների ֆիզիկայի ժամանակակից պրոբլեմները
 • ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն, 2 կրեդիտ:
  Դասախոս՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Գրիգորյան Ռոմեն Պետրոսի (միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ունկնդիրներին տեղեկություն տալ ներկայումս գոյություն ունեցող տարրական մասնիկների մասին, ծանոթացնել այն տեսական պատկերացումներին, որոնց շրջանակներում դասակարգվում են այդ տարրական մասնիկները:
 • 6. Քվանտային մեխանիկայի ընտրովի հարցեր
 • ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն, 2 կրեդիտ:
  Դասախոս՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Ավագյան Ռոլանդ Մամիկոնի (տեսական ֆիզիկայի ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է ուսումնասիրել քվանտային մեխանիկայի հիմնական հասկացությունները և սկզբունքները, լուծել Շրեդինգերի հավասարումը հայտնի դաշտերի համար, մասնավորապես օսցիլյատորի և կուլոնյան դաշտի համար:

Հեղինակներ`

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ