Գրականագիտություն

 • 1. Գրականագիտական դպրոցներ
 • ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն, 1 կրեդիտ:
  Դասախոս՝ Քալանթարյան Ժենյա Անդրանիկի, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ՝
   Գաղափար տալ « գրականագիտական դպրոց» հասկացության մասին
   Ծանոթացնել դասական և ժամանակակից գրականագիտական դպրոցներին
   Գործնականում ճանաչել դպրոցների արդյունքները
 • 2. Հայկական ոտանավորի տաղաչափության հիմնախնդիրներ
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ Ջրբաշյան Աշխեն Էդվարդի, բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
  դոցենտ (գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է`
   ունկնդիրներին հիմնավոր գիտելիքներ հաղորդել հայկական ոտանավորի տաղաչափական կառուցվածքի մասին,
   ներկայացնել հայկական ոտանավորի բնույթի մասին եղած կարծիքներն ու գիտական վեճերը,
   ցույց տալ ժամանակակից հայ պոեզիայի տաղաչափական կառուցվածքի առանձնահատկությունները:
 • 3. Նարատիվ (պատմողական) տեքստերի կառուցվածքաբանական վերլուծության սկզբունքները
 • ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն, 1 կրեդիտ:
  Դասախոս՝ Ջրբաշյան Աշխեն Էդվարդի, բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
  դոցենտ (գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է
   ունկնդիրներին ծանոթացնել կառուցվածքաբանական գրականագիտությանը, նրա վերլուծության սկզբունքներին,
   ներկայացնել նարատոլոգիայի՝ իբրև գիտության հիմնական հասկացություններն ու եզրույթները,
   ցույց տալ ժամանակակից նարատոլոգիայի զարգացման միտումները:
 • 4. Ստեղծագործական աշխատանքի հոգեբանության արդի խնդիրները
 • ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ Բեքմեզյան Աստղիկ Սարգսի, բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
  դոցենտ (գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է դասախոսներին ծանոթացնել .
   ստեղծագործական աշխատանքի հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներին,
   ստեղծագործական պրոցեսի ժամանակակից հարացույցներին,
   գիտական արդի հիմնահարցերին, որոնք ներառում են ինչպես կառուցվածքային, այնպես էլ բովանդակային հարցեր։
 • 5. Սփյուռքահայ գրականության հիմնախնդիրները
 • ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ:
  Դասախոս՝ Գաբրիելյան Վազգեն Արշալույսի, բանասիրական գիտությունների դոկտոր,
  պրոֆեսոր (հայ նորագույն գրականության պատմության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ընդհանուր գծերով ներկայացնել Սփյուռքի կազմավորումը, սկզբնավորման փուլերը, խնդիրները, գոյատևման միջոցները,
   Սփյուռքահայ գրականության դերը որպես գոյատևման կարևոր միջոցի,
   Սփյուռքահայ գրականության առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները:
 • 6. Տաղաչափական ձևը և բանաստեղծական տեքստի այլ մակարդակները
 • ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն, 1 կրեդիտ:
  Դասախոս՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վահան Նավասարդյան
  (գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
  Բանաստեղծական տեքստի միջմակարդակային հարաբերությունների որոշ խնդիրների լուսաբանում:

Հեղինակներ`

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ