Համակարգչային գրագիտություն (Word, Excel, Internet Exp.)

Դասընթացի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների որոշակի մակարդակ: Այդ պահանջները գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ արժեքային համակարգում դասակարգվում են երկաստիճան մակարդակով (1-ին մակարդակ, 2-րդ մակարդակ) համապատասխան դասախոսի մասնագիտական ուղղվածության: Առաջարկվող ծրագրի կառուցվածքը հիմք է տալիս ունկնդիրների համար ընդլայնել և ըստ մասնագիտական հոսքերի տարանջատել էլեկտրոնային ռեսուրսները:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն, 2 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ