Հայոց հատուկ անունների ստուգաբանության պատմությունից

Դասընթացի նպատակները՝

 Արդի հայագիտության դիրքերից բացահայտել հայկական իրականության մեջ գործառող և մեզ բնութագրող հատուկ անունների իմաստային դաշտերը,

 վեր հանել դրանց ընկալման տարժամանակյա բովանդակությունը, հայոց հատուկ անունների ստուգաբանության պատմության վերաբերյալ հիմնական գիտելիքներ հաղորդել,

 ճշգրտել անունների բառակազմական հիմնական կաղապարները, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն թե՛ լեզվի պատմության, թե՛ ազգածագման, ժողովրդի պատմության, թե՛ մշակութաբանության համար:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ