Հոգեբանություն

 • 1. Անձի հոգեբանության ժամանակակից հիմնախնդիրներ
 • Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Խաչատրյան Նարինե
  Գագիկի (անձի հոգեբանության ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է ունկնդիրներին ծանոթացնել անձի հոգեբա-նության դաշտում ուսումնասիրվող հիմնախնդիրներին և զարգացման միտումներին:
 • 2. Անձնակազմի ընտրության մեթոդներ
 • Ժամաքանակը՝ 4 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ավանեսյան Հրանտ Միքայելի (ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝  Ունկնդիրներին ծանոթացնել անձնակազմի ընտրության հոգեբանական մեթոդների կիրառման առանձնահատկություններին,
   Նպաստել անձնակազմի ընտրության գործընթացում հոգեբանական մեթոդների (թեստերի, զրույցի և դիտման) կիրառման հմտությունների ձևավորմանը:
 • 3. Խմբային աշխատանքի մեթոդները կրթական գործընթացում
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գարգրցյան Լիլիթ
  Ալբերտի (անձի հոգեբանության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   Քննարկել խմբային աշխատանքի առանձնահատկությունները,
   Ծանոթացնել կրթական գործընթացում խմբային աշխատանքի կազմակերպման և իրականացման սկզբունքներին,
   Ծանոթացնել խմբային ուսուցման մեթոդներին և տեխնիկաներին:
 • 4. Հոգեբանական հետազոտության մաթեմատիկական վիճակագրություն
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ Գալստյան Ալինա Սոխակի (ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակներն են՝
   ապահովել փորձարարական ու հետազոտական արդյունքների հաշվարկման և մշակման մատչելիություն,
   ձևավորել գիտելիքներ հոգեմետրիկայի պարզագույն հասկացությունների մասին,
   ծանոթանալ քանակական և որակական ցուցանիշների վերլուծությունների ու մեկնաբանությունների ավանդական և ժամանակակից միջոցներին:
 • 5. Միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Շահվերդյան Գայանե
  Միքայելի (սոցիալական հոգեբանության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ձևավորել միջանձնային հարաբերությունների հոգեբա-նության մասին պատկերացում և ճանաչված օրինաչափությունները կիրառել միջանձնային հարաբերություններում:

Հեղինակներ`

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ