Հռետորական արվեստ

Դասընթացը նպատակաուղղված է հռետորության և ընդհանրապես հաղորդակցության կոմունիկատիվ, հոգեբանական և էքսպրեսիվ հնարավորությունների լուսաբանմանը, մասնագիտական և պրակտիկ գործունեության մեջ նրա օժանդակ գործառութային դրսևորումների բացահայտմանը, տարաբնույթ տեքստերի ձևավորման և վիճարկվող հարցի շուրջ բանավիճային հմտությունների յուրացմանը:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ