Ինֆորմատիկա

  • 1. Հաշվողական կայունությունը և հասանելի արդյունքները
  • Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
    1. ձևավորել պատկերացում հաշվողական մաթեմատիկայի խնդիրների և այդ ոլորտում ծագող բարդությունների մասին,
    2. տալ ճիշտ հաշվարկներ կատարելու գիտելիքներ,
    3. տալ գիտելիքներ արագացնելու համար արդյունքի ձեռք բերումը այն դեպքում, երբ դա հնարավոր է:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

10 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ գործնական, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ