Իրավագիտություն

 • 1. ՀՀ օրենսդրության զարգացման հիմնախնդիրները
 • (քաղաքագետների, պատմաբանների, սոցիոլոգների և հասարակագիտության այլ ոլորտների մասնագետների համար)
  Ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն պարապմունք, 2 կրեդիտ
  Դասախոս՝ իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Վաղարշյան Արթուր Գրիշայի (պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
   սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների օրենսդրական կարգավորման հիմունքները, դրանց հիմնախնդիրները, զարգացման ռազմավարությունը,
   ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունների մշակումը,
   քաղաքացիական դիրքորոշման, իրավական աշխարհայացքի ու մշակույթի ձեւավորումը:
 • 2. Մարդու իրավունքների պաշտպանության արդի խնդիրները 
 • Ժամաքանակը՝ 4 ժամ դասախոսություն
  Դասախոսը՝ իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Դանիելյան Գևորգ Բալաբեկի (սահմանադրական իրավունքի ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
   Ծանոթացնել դասախոսներին սահմանադրական բարեփոխումների համա-տեքստում մարդու իրավունքների պաշտպանության արդի հիմնախնդիրներին,
   Ներկայացնել Մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների շրջանակների ընդլայնման սահմանադրական հիմքերը,
   Անդրադառնալ Մարդու իրավունքների պաշտպանի սահմանադրական կարգավիճակն օրենսդրությամբ արտացոլելու խնդիրներին:
 • 3. Միջպետական և ներպետական իրավունքի հարաբերակցության հիմնախնդիրները
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոսներ՝ իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ Քոչարյան Վիգեն Վլադիմիրի
  (եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ունկնդիր դասախոսներին ծանոթացնել միջազգային և ներպետական իրավունքի հարաբերակցության հարցի շուրջ ձևավորված տեսություններին,
   այս ոլորտի հիմնախնդիրների լուծման հնարավոր տարբերակներին:
 • 4. Վարչարարության կատարելագործման արդի խնդիրներ
 • Ժամաքանակը՝ 4 ժամ դասախոսություն
  Դասախոսը՝ իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Դանիելյան Գևորգ Բալաբեկի (սահմանադրական իրավունքի ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
   ծանոթացնել դասախոսներին վարչարարության կատարելագործման օրենսդրական և իրավակիրառ հիմնախնդիրներին,
   ներկայացնել վարչարարության կատարելագործման ոլորտում առկա հիմնա-խնդիրների լուծման առավել հիմնավորված կառուցակարգային և իրավական բարեփոխումների ուղիները,
   համակարգված ներկայացնել «մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառման արդի միջազգային փորձն ու դրա ներդրման հնարավոր ուղիները:
 • 5. Քաղաքացիական օրենսդրության զարգացման ուղիները ՀՀ-ում
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոսներ՝ իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Ավետիսյան Վահրամ Դավիթի
  Իրավագիտության թեկնածուներ, դոցենտներ
  Սերոբյան Դավիթ Մարատի, Մելիքջանյան Լիպարիտ Ռոբերտի,
  Բեքմեզյան Գրիգոր Հովհաննեսի (քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել քաղաքացիական օրենսգրքի փոփոխություն-ների հիմնական ուղղությունները:
 • 6. Քաղաքացիական դատավարության արդի հիմնախնդիրները
 • Մոդուլի անվանումը՝ Քաղաքացիական դատավարության արդի հիմնախնդիրները
  Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոսներ՝ իրավագիտության թեկնածուներ, դոցենտներ
  Մեղրյան Սերգեյ Գուրգենի, Հովհաննիսյան Վահե Վաղինակի,
  Մարկոսյան Տիգրան Արթուրի
  (քաղաքացիական դատավարության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ծանոթանալ քաղաքացիական դատավարությունում ներկայումս առկա առավել արդիական խնդրահարույց ինստիտուտներին և հարցերին,
   պատկերացում կազմել ՀՀ քաղաքացիական դատավարության նոր օրենսգրքի նա-խագծում առկա նոր ինստիտուտների և դրանց ներդրման նպատակների վերա-բերյալ:
 • 7. Քրեական դատավարության օրենսդրության առանձնահատկությունները
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոսները՝ իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ Ղուկասյան Հրայր Հովհաննեսի իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ Մելիքյան Ռուբեն Նորայրի
  իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ Թաթոյան Արման Հակոբի
  (քրեական իրավունքի ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
   դասախոսներին ծանոթացնել ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսդրության հայեցակարգային բնութագրին,
   բացահայտել քրեադատավարական նոր օրենսդրության առանցքային առանձնահատկությունները:
 • 8. Քրեական դատավարության օրենսդրության հիմունքները
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոսները՝ իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Ղազինյան Գագիկ Սերգեյի,
  իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Դիլբանդյան Սամվել Աղվանի,
  իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ Ղուկասյան Հրայր Հովհաննեսի
  (քրեական իրավունքի ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
   դասախոսներին ծանոթացնել ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսդրության հիմունքներին.
   դասախոսներին ներկայացնել ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսդրության զարգացման միտումները:
 • 9. Քրեական օրենսդրություն
 • Ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ
  Դասախոսը՝ իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ Սիմոնյան Տիգրան Վիգենի (քրեական իրավունքի ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
   դասախոսներին ծանոթացնել քրեական օրենսդրության մեջ տեղի ունեցող փոփոխություններին և դրանց էությանը,
   բացահայտել քրեական օրենսդրության բարեփոխման սոցիալ-իրավական հետևանքները:
 • 10. Քրեական քաղաքականություն
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոսը՝ իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Գաբուզյան Արա Հարությունի (քրեական իրավունքի ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
   դասախոսներին ծանոթացնել արարքների քրեականացման և ապաքրեականացման չափանիշներին,
   պատժողական քաղաքականության միտումներին:
 • 11. Օրենսդրության բարելավման ուղիները
 • Ժամաքանակը՝ 6 ժամ դասախոսություն
  Դասախոսը՝ իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Դանիելյան Գևորգ Բալաբեկի (սահմանադրական իրավունքի ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
   Դասախոսներին ծանոթացնել սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում օրենսդրությամբ կարգավորման ենթակա հարաբերությունների սահմանների վերանայման խնդիրներին,
   Ներկայացնել օրենսդրության բարելավման արդի հիմանխնդիրները,
   Անդրադառնալ օրենսդրության համակարգի բարելավման ընդհանուր և հատուկ ուղենիշներին:

Հեղինակներ`

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ