Կենսաբանություն

 • 1. Գենետիկայի ժամանակակից նվաճումները
 • Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ
  Դասախոսներ` կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Հարությունյան Ռուբեն Միքայելի
  կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Հովհաննիսյան
  Գալինա Գեորգիի
  (գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է դասախոսներին տեղեկացնել կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ գենոմիկայի, ժառանգման էպիգենետիկական մեխանիզմների, գենոմի կարգավորման, քաղցկեղի գենետիկական մեխանիզմների և գենային թերապիայի սկզբունքների մասին: Մոդուլի նպատակի բաղադրիչներն են համարվում գենետիկայի ժամանակակից նվաճումների արդիական հիմնախնդիրների հաղորդումը դասախոս-ներին, որոնց իմացությունը խորապես կնպաստի ուսուցման գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը և կրթության որակի բարելավմանը:
 • 2. Կենսաանվտանգության հիմնախնդիրներ
 • Ժամաքանակը՝ 14 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական աշխատանք, 40 ժամ
  ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ
  Դասախոսներ՝ Թռչունյան Արմեն Համբարձումի ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,
  կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  /կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն/
  Գրիգորյան Կարեն, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
  /էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն/
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
   Տալ պատկերացում կենսաանվտանգության հիմնահարցերի և դրանց կարևորության, կենսառիսկերի մասին հասարակության կայուն զարգացման ապահովման մեջ,
   Ցույց տալ կենսաանվտանգության դերը շրջակա միջավայրի և բնակչության առողջության պահպանման մեջ,
   Ներկայացնել խմելու ջրի և սննդամթերքների կենսաղտոտիչներից պաշտպանման հարցում կենսաանվտանգության գործոնների հիմնական դերը:
 • 3. Կենսաբանության արդի հիմնախնդիրները
 • ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ:
  Դասախոս՝ Թռչունյան Արմեն Համբարձումի ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր /կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն/
  Դասընթացի նպատակն է՝
   Ծանոթացնել կենսաբանության 20-րդ դարավերջի և 21-րդ դարի հիմնական նվաճումներին և նոր գաղափարներին:
   Ծանոթացնել կենսաբանության 21-րդ դարի հիմնարար և կիրառական հիմնախնդիրներին ու չլուծված հարցադրումներին:
   Ներկայացնել Հայաստանի մանրէների բազմազանության և դրանց կենսատեխնոլոգիական ներուժի մասին տեղեկատվություն:
   Քննարկել բուհական կրթության համակարգում կենսաբանության վերջին նվաճումների և արդի հիմնարար ու կիրառական հիմնախնդիրների ընդգրկման ուղիները:
 • 4. Կենսառեսուրսների կայուն կառավարում և օգտագործում
 • Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ կենաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Հովհաննիսյան Նելլի
  Ալեքսանդրի /էկոնոմիկայի և բնության պահպանության ամբիոն/
  Դասընթացի նպատակն է ձևավորել գիտելիքներ կենսառեսուրսների և բնապահպանության փոխկապակցվածության, կենսառեսուրսների դասակարգման, դրանց կայուն օգտագործման և պահպանության եղանակներին, ինչպես նաև կենսառեսուրսերի ռացիոնալ օգտագործման սոցիալական ասպեկտներին:
 • 5. Հայաստանի կենսաբազմազանություն (բույսեր, սնկեր, կենդանիներ)
 • Ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ
  Դասախոսներ՝ կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Նանագյուլյան
  Սիրանուշ Գերասիմի (բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն)
  կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Առաքելյան Մարինե Սեմյոնի,
  կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Դանիելյան
  Ֆելիքս Դանիելի
  (կենդանաբանության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ներկայացնել Հայաստանում տարածված բույսերի, սնկերի, քարաքոսերի, կենդանիների կենսաբազմազանության ձևավորման ուղիները,
   քննարկել ՀՀ-ում բույսերի, սնկերի, կենդանիների ուսումնասիրության վիճակը, պահպանումը և սպառնացող վտանգները,
   ծանոթացնել ՀՀ-ում իրականացվող կենսաբազմազանությանը վերաբերող ծրագրերին:
 • 6. Սնկային հիվանդություններ
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
  Հովհաննիսյան Եվա Խորենի (բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   քննարկել կենդանիների և մարդկանց տարածված սնկային հիվանդությունների հարուցիչների տեսակային կազմը և առանձնահատկությունները, դրանց ախտահարող հատկությունները, զարգացմանը և տարածմանը նպաստող պայմանները,
   քննարկել ՀՀ-ում սնկային հիվանդությունների ուսումնասիրության վիճակը,
   ծանոթացնել ՀՀ-ում սնկային հիվանդությունների դեմ համապատասխան պայքարի միջոցներին:

Հեղինակներ`

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ