Խմբային աշխատանքի մեթոդները կրթական գործընթացում

Դասընթացի նպատակն է ՝
• Ունկնդիրների հետ քննարկել խմբային աշխատանքի առանձնահատկությունները,
• Նրանց ծանոթացնել կրթական գործընթացում խմբային աշխատանքի կազմակերպ-ման և իրականացման սկզբունքներին,
• Ծանոթացնել խմբային ուսուցման մեթոդներին և տեխնիկաներին:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

4 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ