Կիրառական ծրագրային փաթեթներ Mathemtics

Դասընթացի նպատակն է ունկնդրին տալ գիտելիքներ, կարողություններ և հմտությունների որոշակի մակարդակ վերոնշյալ համակարգչային ծրագրերի կիրառման տարաբնույթ բնագավառներում, ապահովել վերը թվարկած ծրագրերի կիրառման հմտությունների ձեռքբերում և օգտագործում, աջակցել անհատի որակավորման բարձրացմանը, համակարգչային ունակություններ ձեռք բերելու միջոցով:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ