Կրթության հոգեբանություն

Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրներին ծանոթացնել ժամանակակից կրթության հոգեբանության տեսական ու կիրառական հիմնախնդիրներին և նպաստել նրանց ուսումնադաստիարակչական աշխատանքում հոգեբանական գիտելիքների ներդրմանը:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ