Կրթությունից ուսանողների ստացած բավարարվածության հիմնախնդիրը

Ուսումնական մոդուլի նպատակն է դասախոսներին ծանոթացնել որակի ներքին գնահատման չափանիշներին և ինքնագնահատման գործընթացին, հիմնավորել կրթության բնագավառում իրականացվող զարգացման ծրագրերին մասնակցելու անհրաժեշտությունը, խրախուսել դասախոսների ինքնակրթությունը, ներկայացնել տեխնոլոգիապես հագեցած ժամանակակից ուսումնական և աշխատանքային միջավայրը` բոլոր ուսանողների և աշխատողների արդյունավետ գործունեությունը խթանելու համար:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ