Լեզու և լեզվաբանություն

 • 1. Արդի տիպաբանական լեզվաբանության հիմնախնդիրները
 • ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն, 1 կրեդիտ:
  Դասախոս՝ Ավետյան Սարգիս Ռուդիկի, բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
  դոցենտ (ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է դասախոսներին տեղեկացնել արդի տիպաբանական լեզ-վաբանության վերջին նվաճումների ու զարգացումների վերաբերյալ, մասնավորապես քննարկել հետևյալ հարցերը՝
  ա) արդի տիպաբանական լեզվաբանության և ավանդական տիպաբանական լեզ-վաբանության հայեցակարգային հիմնական առանձնահատկությունները. համաժամա-նակության և տարաժամանակության փոխհարաբերության և լեզվական ընդհանրույթ-ների արդի ըմբռնումը,
  բ) լեզվի յուրացման, լեզվագործածության և ճանաչողական գործընթացների փոխ-հարաբերությունը, լեզվի բնականության ձևաչափերը և նրանց պայմանավորվածութ-յունը հնչյունական-արտասանական, ճանաչողական և նշանագիտական գործոններով,
  գ) քերականական համաբանության ձևաչափերը և ընդհանրական միտումները,
  դ) քերականացման երևույթը և նրա ճանաչողական հիմքերը:
 • 2. Արևմտահայերենի և արևելահայերենի զուգադրական քերականություն
 • ժամաքանակը՝ 16 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար, 40 ժամ ինքնուրույն,
  2 կրեդիտ:
  Դասախոս՝ Սաքապետոյան Ռուբեն Կարապետի, բանասիրական գիտությունների
  դոկտոր, պրոֆեսոր (հայոց լեզվի ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ՝
   Պատկերացում տալ արևմտահայերենի՝ արևելահայերենից ունեցած տարբերությունների մասին:
   Կատարել թարգմանություն արևելահայերենից արևմտահայերեն և ընդհակառակը:
 • 3. Լեզուների ուսումնասիրության արդի խնդիրները
 • Ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ
  Դասախոս՝ բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Գաբրիելյան Յուրիկ Միշայի (գերմանական բանասիրության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ունկնդիր դասախոսներին ծանոթացնել լեզուների ուսումնասիրության նոր բնագավառներին,
   ներկայացնել արդի համապատասխան տեսությունների էությունը,
   բացահայտել առկա մեթոդաբանական խնդիրները:
 • 4. Խոսքի մշակույթի հիմունքներ
 • ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար, 40 ժամ ինքնուրույն,
  2 կրեդիտ:
  Դասախոս՝ Եզեկյան Լևոն Կորյունի, բանասիրական գիտությունների
  դոկտոր, պրոֆեսոր (հայոց լեզվի ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ՝
   Տիրապետել ժամանակակից գրական հայերենի հիմնական նորմերին լեզվի հնչյունական և բառային մակարդակներում, ճանաչել այդ ոլորտներում առկա դժվարությունները, հաղթահարել դրանք խոսքային հաղորդակցման գործընթացում, գրագետ, ճիշտ խոսել:
   Տիրապետել խոսքի դրսևորման առանձնահատկություններին լեզվի գործառական տարբերակներում՝ գիտական խոսք, պաշտոնական խոսք, կազմակերպել գրագրությունները:
 • 5. Տեղաշարժեր արդի հայերենում
 • ժամաքանակը՝ 16 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար, 40 ժամ ինքնուրույն,
  2 կրեդիտ:
  Դասախոսներ՝ Ավետիսյան Յուրի Սրապիոնի, բանասիրական գիտությունների
  դոկտոր, պրոֆեսոր
  Չոլաքյան Հակոբ Մարտայի, բանասիրական գիտությունների
  թեկնածու, ասիստենտ (հայոց լեզվի ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ՝
   Ծանոթանալ արդի գրական հայերենում կատարված տեղաշարժերին և ձևավորվող լեզվական նոր իրակություններին,
   Համեմատություն անցկացնել արևմտահայերենի նույն իրողությունների միջև,
   Քննարկել արևելահայերենի և արևմտահայերենի արդի գոյավիճակին բնորոշ գրական և խոսակցական իրողությունների հակասությունները նվազեցնելու միջոցները:

Հեղինակներ`

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ