Լսարանային ցուցադրություններ (PowerPoint)

Դասընթացի նպատակն է ունկնդրին տալ գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների որոշակի մակարդակ: Այդ պահանջները գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ արժեքային համակարգում դասակարգվում են երկաստիճան մակարդակով (1-ին մակարդակ, 2-րդ մակարդակ)՝ համապատասխան դասախոսի մասնագիտական ուղղվածության: Առաջարկվող ծրագրի կառուցվածքը հիմք է տալիս ունկնդիրների համար ընդլայնել և ըստ մասնագիտական հոսքերի տարանջատել ուսուցանվող էլեկտրոնային ռեսուրսները և տեղեկատվության ներկայացման գործիքները:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ