Մանկավարժական կանխատեսում

Դասընթացի նպատակն է դասախոսներին ներկայացնել «Մանկավարժական կանխատեսում» դասընթացի ուսումնասիրության առարկան, հիմնախնդիրը, ձևավոր-ման պատմությունը, ուսումնասիրության մեթոդները, տեխնոլոգիաները, դասակարգումները, փուլերը և տիպական մեթոդիկան արդի փուլում:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ