Մասնագիտական հաղորդակցության հոգեբանություն

Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝  Ունկնդրին ծանոթացնել մասնագիտական հաղորդակցության հոգեբանական առանձնահատկություններին,
 Վերլուծել դասախոսի մասնագիտական գործունեությանը բնորոշ սոցիալական ընկալման յուրահատկությունները,
 Ձևավորել մասնագիտական ռեֆլեքսիայի որոշ հմտություններ:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ