Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

«Մասնագիտական պատրաստությունը» ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի կրթագիտական ծրագրի միակ կրթամասն է, որը նախատեսում է 1 պարտադիր դասընթաց ծրագրի բոլոր մասնակիցների համար («Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները»)՝ 2 կրեդիտ բեռնվածությամբ: Ֆակուլտետները մշակել են դասընթացի այնպիսի մոդուլային ծրագիր, որը ներառում է տվյալ մասնագիտության բոլոր բաղադրատարրերը՝ իրենց հիմնախնդիրներով, արդիական տեսանկյունով: Բնականաբար դասընթացը վարում են համապատասխան դասախոսներ՝ ըստ մոդուլների: Կրթամասը միտված է ունկնդրի մասնագիտական գիտելիքների արդիականացմանը:

Հեղինակներ`

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ