Մաթեմատիկա

 • 1. Բանախյան հանրահաշիվներ
 • Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք
  Դասախոսը` ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Կարախանյան Մարտին Իսահակի
  (դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել նորմալ օպերատորների սպեկտրալ տեսությունը բանախյան հանրահաշիվների տեսանկյունից:
 • 2. Բուլյան հանրահաշիվներ
 • Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք
  Դասախոսը` ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Մովսիսյան Յուրի Մովսեսի (հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
  Ունկնդիրներին ծանոթացնել կավարների դասական բազմաձևություններին և դրանց
  կիրառություններին,
  Հիմնական արդյունքները կվերաբերեն մոդուլյար, բաշխական, Բուլյան և Դե-Մորգանի կավարներին,
  Կապացուցվեն Բիրկհոֆֆի , Ստոունի, Բանախի, Տարսկու թեորեմները:
 • 3. Էկոնոմետրիկա
 • Ժամաքանակը` 7 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական աշխատանք,
  20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք
  Դասախոսը` ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
  Գասպարյան Կարեն Վահանի (հավանականությունների
  տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
  ● ծանոթացնել «էկոնոմետրիկա» առարկայի հիմնական նպատակներին,
  ● նկարագրել օգտագործվող մեթոդները,
  ● օրինակների օգնությամբ ցույց տալ առարկայի կիրառությունները:
 • 4. Կիրառական վիճակագրություն
 • Ժամաքանակը` 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք
  Դասախոսը` ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Օհանյան Վիկտոր Կարոյի (հավանականությունների տեսության և
  մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   Ընդհանուր վիճակագրական մեթոդների կոնկրետ կիրառությունների իմացություն:
   Դասընթացը օգտակար է նրանց համար, ովքեր օգտագործում են վիճակագրական մեթոդները և ցանկանում են հասկանալ դրանց իմաստն ու հնարավորությունները:
 • 5. Մեխանիկական համակարգերի մոդելավորում և ղեկավարում
 • Ժամաքանակը` 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք
  Դասախոսը` ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Ղուկասյան Արտուշ Ապրեսի (մեխանիկայի ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ունկնդիր դասախոսներին ծանոթացնել մեխանիկական համակարգերի շարժման օպտիմալ ղեկավարման ժամանակակից մաթեմատիկական տեսություններին,
   ծանոթացնել կայունության տեսության հիմնական դասական սահմանումներին և ձեռքբերումներին,
   ուսումնասիրել մեխանիկական համակարգերի մաթեմատիկական մոդելավորման հիմնական սկզբունքները,
   կառուցել մանիպուլյացիոն ռոբոտների և թռչող սարքերի մաթեմատիկական մոդելներ՝ հաշվի առնելով կառուցվածքային էլեմենտների առաձգական հատկությունները,
   ծանոթանալ օպտիմալ երաշխավորված ղեկավարման ալգորիթմներին, որոնք կարելի է կիրառել թերի ինֆորմացիայի, անորոշության և արտաքին պայմանների փոփոխության դեպքում
   տեղեկացնել մեխանիկական համակարգերի մոդելավորում և ղեկավարում ասպարեզում հայ գիտնականների ձեռքբերումների և ստացած գիտական արդյունքների հնարավոր ներդրումների մասին,
   կողմնորոշել դասախոսական կազմին հանրապետության համար հեռանկարային համարվող մեխանիկայի զարգացման միտումներին,
   աջակցել բարձր տեխնոլոգիաների հետագա արմատավորմանը հանրապետությունում:
 • 6. Մեխանիկայի արդի հիմնախնդիրները
 • Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք
  Դասախոսը` ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Ավետիսյան Արա Սերգեյի (մեխանիկայի ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ունկնդիր դասախոսներին տեղեկացնել մեխանիկայի զարգացման ներկա փուլի մի քանի ուղղությունների բովանդակությանը,
   ծանոթացնել հանրապետության համար հեռանկարային համարվող մեխանիկայի մի շարք ուղղություններում զարգացման միտումներին և լուծում ակնկալող հիմնախնդիրներին,
   աջակցել բարձր տեխնոլոգիաների հետագա արմատավորմանը հանրապե-տությունում:
 • 7. Վեյվլետ անալիզի հիմունքները և կիրառությունները
 • Ժամաքանակը` 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք
  Դասախոսը` ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
  Ռաֆայելյան Սպարտակ (մաթեմատիկայի մեխանիկայի
  ֆակուլտետ, մաթանալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ունկնդրին ծանոթացնել՝
   անընդհատ վեյվլետ ձևափոխությունների տեսության տարրերին,
   դիսկրետ վեյվլետ բազիսների կառուցման ալգորիթմներին,
   դրանց որոշ կիրառությունների:

Հեղինակներ`

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ