Մեծածավալ տվյալների մշակում

Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
 ներկայացնել մեծ ծավալի տվյալների օգտագործման հնարավորությունները,
 ծանոթացնել տվյալների վերլուծության կյանքի ցիկլի փուլերին և խնդիրներին,
 ուսումնասիրել մեծ տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաները, ծրագրային միջոցները և կիրառական հնարավորությունները:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ