Մշակութաբանություն և արվեստաբանություն

 • 1. Հայ գրքարվեստի պատմություն
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ արվեստագիտության դոկտոր, դոցենտ Չուգասզյան Լևոն Բաբկենի
  (հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել հայ գրքարվեստի ուսումնասիրության պատմությանը, ներկայացնել հայ և օտարազգի գիտնականների ներդրումը հայ միջնադարյան գրքարվեստի ուսումնասիրման գործում:
 • 2. Հայոց ազատամարտը, ցեղասպանությունը և հայ արվեստագետը
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ արվեստագիտության դոկտոր, դոցենտ Չուգասզյան Լևոն Բաբկենի
  (հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հայոց ցեղասպանության և XIX դարի վերջի ու XX դարի սկզբի հայոց ազատամարտի արտացոլումը հայ արվեստագետների ստեղծագործություններում:
 • 3. Մշակութային քաղաքականություն և մշակույթի կառավարում
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ Մուրադյան Հայկուհի Մանվելի (մշակութաբանության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   Ունկնդրի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել մշակութային քաղաքականության հիմնական սահմանումների, հիմնաձևերի, գործողությունների բնագավառների, գործիքների և մոդելների մասին,
   Ծանոթացնել Հայաստանի մշակութային քաղաքականության պատմությանը, ներկա մշակութային գործընթացներին:
 • 4. Մշակույթը հետազոտող գիտակարգեր
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ
  Մարգարյան Նիկոլ Մերուժանի (մշակութաբանության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   Ներկայացնել հումանիտար և սոցիալական տարբեր գիտակարգերում մշակույթի ուսումնասիրության շրջանակները,
   Ներկայացնել հումանիտար և սոցիալական տարբեր գիտակարգերում մշակույթի ուսումնասիրվածության վիճակը,
   Ներկայացնել հումանիտար և սոցիալական տարբեր գիտակարգերում մշակույթի ուսումնասիրության մեթոդները:
 • 5. Մշակույթի տեսության և պատմության հիմնախնդիրները
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ պատմական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր
  Աբրահամյան Լևոն Հմայակի (հնագիտության և ազգագրության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ներկայացնել մշակույթի մասին տեսությունները և մշակույթի պատմության հիմնախնդիրները` մշակութային մարդաբանական մտքի պատմության համատեքստում,
   ծանոթացնել մշակութային մարդաբանության նոր խնդիրներին և մոտեցումներին:
 • 6. Պատկերագրություն
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ
  Մանուկյան Սեյրանուշ Սոսի
  (հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրներին ծանոթացնել կանոնական պատկերագրության հետ, սովորեցնել հասկանալ պատկերագրական սխեմաները:

Հեղինակներ`

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ