Մտածողության հմտությունների զարգացում

Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրներին ներկայացնել մտածողության առանցքային հմտություններ, որոնք հնարավորություն կտան ուսանողների հետ աշխատելիս կիրառելու ուսումնական նյութի խորքային ընկալմանը նպաստող գործնական հնարներ։

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

8 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական, 20 ժամ ինքնուրույն, 1 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ