Օտար լեզուներ

 • 1. Անգլերեն
 • 1.1. Միջնշանային թարգմանություն և լեզվամշակութաբանություն
 • ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն, 2 կրեդիտ
  Դասախոս՝ Ջիվանյան Ալվարդ Հակոբի, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ
  (անգլիական բանասիրության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   Ներկայացնել միջնշանային թարգմանության և լեզվամշակութաբանության հիմնական դրույթները,
   պարզաբանել լեզու- նշանային այլ համակարգեր-թարգմանություն- մշակույթ հարաբերակցությունը,
   լուսաբանել միջնշանային թարգմանության դերը միջմշակութային հաղորդակցության գործընթացում:
 • 1.2. Միջմշակութային հաղորդակցություն և դիսկուրս
 • Ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ
  Դասախոս՝ բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Պարոնյան Շուշանիկ Հարությունի (մշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   լուսաբանել տարբեր սոցիալ-մշակութային խմբերի միջև խոսքային գործունեության ընթացքում ծագող հաղորդակցական խոչընդոտները և նախանշել դրանց հաղթահարման ուղիները,
   վեր հանել միջմշակութային հաղորդակցման գործաբանական բնութագրի յուրահատկությունները անգլերենում և հայերենում,
   ներկայացնել անգլերեն դիսկուրսի լեզվամշակութային առանձնահատ-կությունները և մշակույթների հարմարակման մեխանիզմը:
 • 1.3. Մանկական գրականության և լեզվամծակույթի հարցեր
 • ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն, 2 կրեդիտ
  Դասախոս՝ Ջիվանյան Ալվարդ Հակոբի, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ
  (անգլիական բանասիրության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ներկայացնել մանկագրության հիմնական խնդիրները լեզվամշակութաբա-նության տեսանկյունից,
   պարզաբանել մանկակական մշակույթ- ընդհանուր լեզվամշակույթ փոխհարա-բերակցությունը,
   լուսաբանել մանկագրության դերն ու նշանակությունը լեզվամշակույթի կայացման և զարգացման մեջ:
 • 1.4. Ճանաչողական ոճագիտություն
 • ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն, 2 կրեդիտ
  Դասախոս՝ Գասպարյան Սեդա Քերոբի, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  (անգլիական բանասիրության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է
   ներկայացնել ճանաչողական ոճագիտության հիմնական դրույթները,
   պարզաբանել լեզու- միտք-երևակայություն-ոճ հարաբերակցությունը,
   լուսաբանել հասկացական կառույցների դերը խոսքային հաղորդակցական գործընթացում:
 • 1.5. Կորպուսային լեզվաբանության հիմնահարցեր
 • ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ
  Դասախոս՝ Չուբարյան Աստղիկ Էդուարդի, բանասիրական գիտությունների
  թեկնածու, դոցենտ (անգլիական բանասիրության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ներկայացնել կորպուսային լեզվաբանության առաջացման պատմությունը,
   լուսաբանել կորպուսային լեզվաբանության դրույթները,
   պարզաբանել կորպուսային լեզվաբանության տեղն ու դերը ժամանակակից լեզվաբանական գիտահետազոտական ուսումնասիրություններում:
 • 1.6. Լեզվագործաբանություն
 • ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն, 2 կրեդիտ:
  Դասախոս՝ Գասպարյան Սեդա Քերոբի, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  (անգլիական բանասիրության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրներին ծանոթացնել գործաբանական լեզվաբանության հիմնադրույթներին՝ շեշտը դնելով լեզվի և խոսքի հարաբերակցության գործաբանական հայեցակերպերի և խոսքային ակտերի քննության վրա, նաև լուսաբանել անգլերենի դասավանդման ժամանակակից մեթոդները, որոնց գործա-դրումը կնպաստի բանավոր և գրավոր խոսքի համապատասխան կիրառմանն ու մեկնաբանմանը:
 • 1.7. Լեզու, մշակույթ, հաղորդակցություն
 • Ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ
  Դասախոս՝ բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Հարությունյան
  Նարինե Լևոնի (մշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ձևավորել պատկերացումներ միջմշակութային հաղորդակցության և լեզվա-մշակութաբանության հիմնական հասկացությունների մասին,
   ծանոթացնել անգլոամերիկյան լեզվամշակույթի առանձնահատկություններին,
   հաղորդել և ուսուցանել տեսական գիտելիքներ լեզվական գիտակցության էթնո-մշակութային առանձնահատկությունների մասին,
   ուսումնասիրել մարդկային հաղորդակցման խնդիրները և միջմշակութային հաղոր-դակցման յուրահատկությունները:
 • 1.8. Էպիսեմոլոգիան գիտաֆանտաստիկ խոսքում
 • ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ
  Դասախոս՝ Մուրադյան Գայանե Հարությունի, բանասիրական գիտությունների
  թեկնածու, դոցենտ (անգլիական բանասիրության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   Ներկայացնել անգլո-ամերիկյան գիտաֆանտաստիկ գրականության համառոտ պատմությունն ու զարգացումը,
   պարզաբանել գիտականի և գեղարվեստականի հակադրամիասնության հենքի վրա կառուցված այս գրական դիսկուրսի ոճագործառական առանձնա-հատկությունները,
   Լուսաբանել գիտելիքի տեսության հիմնարար դերը տվյալ դիսկուրսում:
 • 1.9. Գենդեր և լեզու
 • ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ
  Դասախոս՝ Կնյազյան Աննա Տարիելի, բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
  դոցենտ (անգլիական բանասիրության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝  Ներկայացնել գենդերային հետազոտությունների տեսությունն ու մեթոդաբանությունը,
   Պարզաբանել տղամարդկանց ու կանանց աշխարհայացքի և արժեքների տարբերությունների ազդեցությունը հաղորդակցման վրա,  Լուսաբանել գենդերային տարբերությունները մասին խոսքում ( ձայնի որակ, արտասանություն, քերականություն, բառապաշար և այլն):
 • 1.10. Գնահատում և թեստավորում
  ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ
  Դասախոս՝ Երզնկյան Ելենա Լևոնի, բանասիրական գիտությունների դոկտոր,
  պրոֆեսոր (անգլերենի թիվ 2 ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրներին ծանոթացնել գնահատման և թեստավորման հիմունքներին՝ դիտարկելով այն որպես ուսուցման և ուսումնառության անբաժանելի մաս, ներկայացնել թեստավորման և գնահատման սկզբունքները՝ շեշտը դնելով միջազգային փորձի վրա:

 

 • 2. Գերմաներեն
 • 2.1. Գերմաներենի բառագիտության հարցեր
 • Ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ
  Դասախոս՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
  Առաքելյան Սուսաննա Ռազմիկի
  (գերմանական բանասիրության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ամփոփ ձևով անդրադառնալ գերմաներենի բառագիտության արդի խնդիրներին,
   բացահայտել հիշյալ խնդիրների էությունն ու նշանակությունը,
   ներկայացնել դրանց լուծման վերաբերյալ նոր մոտեցումներ:
 • 2.2. Ժամանակակից գերմանագիտական տեսությունները
 • Ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ
  Դասախոս՝ բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Գաբրիելյան Յուրիկ Միշայի (գերմանական բանասիրության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ծանոթացնել գերմանագիտության հիմնախնդիրներին,
   ներկայացնել գերմանագիտական ավանդական և ժամանակակից տեսությունների էությունը,
   բացահայտել արդի տեսությունների նպատակադրումները:

 

 • 3. Իսպաներեն
 • 3.1. Թարգմանաբանության արդի հանրամշակութաբանական տեսությունները
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
  Բաղդասարյան Հասմիկ Գրիգորի
  (ռոմանական բանասիրության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ներկայացնել արդի թարգմանաբանության զարգացման հիմնական միտումերը,
   թարգմանության մեթոդիկայի և տեխնիկայի արդի հիմնախնդիրները,
   թարգմանության` որպես երկլեզվյան միջմշակութային համատեքստում կատարվող բարդ խոսքային գործունեության հիմնական օրինաչափությունները:

Հեղինակներ`

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ