Ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդները բուհում

Ուսումնական մոդուլի նպատակն է դասախոսներին գործնական սեմինարների ընթացքում ծանոթացնել ժամանակակից ուսուցման ինտերկակտիվ մեթոդներին, վարպետաց դասերի միջոցով, կոնկրետ օրինակներով և հանձնարարությունների կատարմամբ հիմնավորել և ապացուցել ինտերակտիվ մեթոդների կիրառման անհրաժեշտությունը և արդյունավետությունը ուսուցման որակի բարձրացման, գնահատման և ինքնագնահատման իրականացման, ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման, ուսանողների քննադատական, ստեղծագործական մտածողության զարգացման գործում:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ