Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ և հնարներ

Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
 Հասկանալ սովորելու ընթացքը,
 Իմանալ ուսուցման նոր մեթոդներ և հնարներ,
 Հասկանալ նոր մեթոդների և հնարների կարևորությունը:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ