Ուսուցողական Case-փաթեթների պատրաստում

Դասընթացի նպատակն է ունկնդրին տալ գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների որոշակի մակարդակ: Այդ պահանջները գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ արժեքային համակարգում դասակարգվում են երկաստիճան մակարդակով (1-ին մակարդակ, 2-րդ մակարդակ) համապատասխան դասախոսի մասնագիտական ուղղվածության: Առաջարկվող ծրագրի կառուցվածքը հիմք է տալիս ունկնդիրների համար ընդլայնել և ըստ մասնագիտական հոսքերի տարանջատել էլեկտրոնային ռեսուրսները: Case-ծրագրային փաթեթների կիրառումը ապահովում է առարկաների ուսուցմանը աջակցող Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) տարրերի մշակումը, մոդելավորումը և ներկայացումը:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ