Ուսումնական ծրագրի կազմման մեթոդաբանությունը

Ուսումնական մոդուլի նպատակն է դասախոսներին ներկայացնել ուսումնական ծրագրերի` որպես նորմատիվ փաստաթղթի կարևորությունը, որը կանոնակարգում է կրթության բովանդակությունը մեկ դասընթացի կտրվածքով: Նպատակն է դասախոսներին հաղորդել ուսումնական ծրագրի կազմմանը ներկայացվող նոր պահանջները /եվրոպական/:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ