Պատմություն

 • 1. Ազգագրական հետազոտություններ
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գաբրիելյան Մխիթար
  Ռազմիկի (հնագիտության և ազգագրության ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է ներկայացնել վերջին շուրջ երեք տասնամյակում ետխորհրդային տարածքում ազգագրական / ազգաբանական/ մարդաբանական գիտու-թյան զարգացման հիմնական ուղղությունները, փոխակերպումները, հետազոտական հիմնական ոլորտները, միջգիտակարգային համագործակցության շրջանակն ու հիմնական ուղղությունները: Առանձնակի կարևորվելու են կովկասյան տարածա-շրջանին ու կովկասյան ազգագրությանը, ինչպես նաև էթնիկ հակամարտություններին, ազգայնականությանը, էթնիկ ինքնությանն ու ինքնագիտակցությանը վերաբերող խնդիրները:
 • 2. Կովկասագիտության արդիական հիմնախնդիրները
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոսներ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մարգարյան
  Հայրապետ Գևորգի,
  պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Աբրահամյան Հենրիկ
  Մուշեղի (Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոն)
  պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գաբրիելյան Մխիթար
  Ռազմիկի (հնագիտության և ազգագրության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է լուսաբանել տարածաշրջանի աշխարհագրական դիրքի, պատմական զարգացման, լեզվական, էթնոդավանական պատկերի յուրահատկություն-ները, տարածաշրջանային գործընթացների ընդհանրությունները և առանձնահատկու-թյունները, տարածաշրջանային անվտանգության և համագործակցության հնարավորու-թյունները և հեռանկարները։
 • 3. Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մինասյան Էդիկ
  Գարեգինի (հայոց պատմության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Հայաստանի երրորդ և Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունների ստեղծման նախադրյալները, անկախության հռչակման ու պետականության կայացման գործընթացը:
 • 4. Հայաստանի հնագիտական հուշարձանների պեղումները
 • Ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ
  Դասախոսներ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Ավետիսյան Հայկ Գրիգորի
  պատմական գիտությունների թեկնածուներ
  Հակոբյան Հայկ Պիոնի, Գնունի Արտակ Վարդգեսի,
  Բոբոխյան Արսեն Ալեքսանդրի
  (հնագիտության և ազգագրության ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է ներկայացնել նյութական և հոգևոր մշակույթի զարգացման հիմնական օրինաչափությունները, ժամանակակից հայեցակարգերը, ինչպես նաև նշված ոլորտների հնագիտական նորագույն հայտնագործությունները:
 • 5. Հայկական սփյուռքի պատմություն
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Եղիազարյան Արման
  Սամվելի (սփյուռքագիտության ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
   ծանոթացնել հայկական գաղթավայրերի պատմությանը՝ ձևավորումից մինչև Մեծ Եղեռնը (1915-1922 թթ.),
   ներկայացնել գաղթականության առաջացման պատճառները, գաղթականության հիմնական ուղիներն ու հանգրվանները,
   բացատրել գաղթի հետևանքները, դասակարգել ձեռքբերված արդյունքները և պարզաբանել դրանց նշանակությունը:
 • 6. Հայոց հնագույն պատմության նորահայտ էջեր
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Մովսիսյան Արտակ Երջանիկի (հայոց պատմության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   Տալ Հայոց հնագույն պատմության ամբողջական դասընթացի վերաբերյալ ընդհանուր գիտելիքներ,
   Ծանոթացնել Հայաստանի հնագույն պատմության հիմնական սկզբնաղբյուրներին և գիտական ուսումնասիրություններին:
   Տեղեկացնել Հին Հայաստանի պատմության նորահայտ էջերին:
 • 7. Հայոց նոր շրջանի ազատամարտը
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Հովիկ Բաբկենի
  Գրիգորյան (հայոց պատմության ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է պարզաբանել Հայոց ազատամարտի գաղափարախոսական ակունքները, ներկայացնել դրա առանցքային հիմնախնդիրները, դասակարգել զինյալ պայքարի փուլերը, պայքարի ձևերի բազմազանությունը, հիմնավորել հայդուկային պայքարի դերը ազատամարտի տարբեր փուլերում, վերլուծել ազատամարտի ռազմավարությունը և մարտավարության մեջ տարբեր փուլերում կատարված փոփոխությունները, պարզաբանել ազատամարտը պայմանավորող ներքին ու արտաքին գործոնները, դրա զինման ու ֆինանսավորման խնդիրները:
 • 8. Հայ-ռուսական հարաբերություններ
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոսներ՝ պատմական գիտությունների դոկտորներ, պրոֆեսորներ
  Մինասյան Էդիկ Գարեգինի, Մարգարյան Հայրապետ Գևորգի,
  Աբրահամյան Հենրիկ Մուշեղի, Չոբանյան Պավել Աշոտի
  պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
  Գրիգորյան Հովիկ Բաբկենի (պատմության ֆակուլտետ)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է լուսաբանել հայ-ռուսական հարաբերու-թյունների աշխարհաքաղաքական ու քաղաքակրթական նախադրյալները, հայ-ռուսական հարաբերությունների սերտացումը և Հայաստանի՝ Ռուսական կայսրության մեջ մտցվելու ընթացքն ու առանձնահատկությունները, Հայկական հարցում ռուսական քաղաքականության բնութագրական գծերը, հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկան և տեսանելի ապագան։
 • 9. Հայրենիք-Սփյուռք առընչություններ
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Եղիազարյան Արման
  Սամվելի (սփյուռքագիտության ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է ներկայացնել Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերու-թյունների ամբողջական համակարգը և քաղաքական ուղղությունները, պարզաբանել դրանց հիմնական շրջափուլերը:
 • 10. Հումանիտար մտքի էվոլյուցիան(անտիկ դարաշրջան, միջնադար, նոր և նորագույն ժամանակաշրջաններ)
  Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոսներ` պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
  Մինասյան Լիլիթ Ռոբերտի
  պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
  Հովհաննիսյան Սմբատ Խանամիրի
  (համաշխարհային պատմության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ներկայացնել հումանիտար արտահայտչաձևերի և գիտակարգերի ձևավորումն ու զարգացումը անտիկ և միջնադարյան քաղաքակրթություններում՝ հասարակական համակեցության կերպափոխության համատեքստում,
   ի մի բերել հումանիտար առանձին գիտակարգերի՝ լեզվաբանություն, պատմա-գրություն, արվեստի տեսություն, պոետիկա, զարգացման հիմնական միտումները՝ վերհանելով ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները,
   դիտարկել հումանիտար գիտակարգերի առանձին ներկայացուցիչների հայացքները, տեսությունները, հայեցակարգերը,
   ներկայացնել նոր և նորագույն դարերի հումանիտար մտքի զարգացման ընթացքն ու միտումները,
   միմյանց համահարաբերակցել հումանիտար մտքի դրսևորման ու հասարակական կյանքի զանազան ոլորտներում կատարված արմատական տեղաշարժերը:
 • 11. Նախամաշտոցյան գիր և գրականություն
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ
  Մովսիսյան Արտակ Երջանիկի (հայոց պատմության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել նախամաշտոցյան Հայաստանում գրի ծագման և զարգացման պատմությունը: Այդ նպատակով նախ տրվում է նախագիտելիք գրի ծագման և զարգացման համընդհանուր օրինաչափությունների մասին, ապա ներկայացվում է գրի ծագման նախափուլը Հայկական լեռնաշխարհում, որից հետո` կայացած գրային համակարգերը: Դասընթացում ընդհանուր գծերով ներկայացվում են ոչ միայն բնիկ տեղական գրահամակարգերը, այլև օտար ծագում ունեցող, բայց մեր նախնիների կողմից ներմուծված և Հայաստանում կիրառվածները: Առանձին թեմայով ուսումնասիրվում են նաև օտարների կողմից նախամաշտոցյան Հայաստանում թողած արձանագրությունները, որոնք կարևոր սկզբնաղբյուրներ են մեր երկրի հնագույն պատմության և մշակույթի ուսումնասիրության համար: Հատուկ քննարկվում է նաև նախամաշտոցյան դպրության ազդեցությունը Մաշտոցյան Ոսկեդարի վրա:
 • 12. Պատմության տեսություն
 • Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոսներ` պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Ստեփանյան Ալբերտ Անդրանիկի
  (համաշխարհային պատմության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ներկայացնել պատմության, պատմական աշխարհընկալման առանձնահատ-կությունները,
   բացահայտել պատմության հիմնարար հասկացությունները (ժամանակ, տարածություն, պատմական փաստ, պատճառականություն),
   ուրվագծել պատմության կիրարկելիության տեսական և գործնական հեռանկարները:
 • 13. Քաղաքակրթությունների պատմություն
 • Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս` պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
  Հովհաննիսյան Սմբատ Խանամիրի
  (համաշխարհային պատմության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   վեր հանել պատմական գործընթացի բազմակերպումը, բարդությունն ու հակադրամիասնությունը, ըստ այդմ՝ քաղաքակրթական տարբեր տեսակների կազմավորման հիմնարար պատճառները,
   ցույց տալ մտակեցվածքների դերն ու նշանակությունը տարբեր քաղաքակրթությունների նյութական և հոգևոր մշակույթների համատեքստում,
   լուսաբանել առանձին հեղինակների և առանձին աշխատությունների նորարարությունները:

Հեղինակներ`

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ