Փիլիսոփայություն

 • 1. Արդարության ժամանակակից հայեցակարգեր
 • Ժամաքանակը՝ 6 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ գործնական, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Մկրտչյան Նաիրա Ժորայի (սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   Ներկայացնել արդարության վերաբերյալ ժամանակակից հայեցակարգերը,
   Բացահայտել դրանց տեսական ու գործնական նշանակությունը,
   Ներմուծել մասնագիտական նոր բառապաշար:
 • 2. Հայկական ինքնություն
 • Ժամաքանակը՝ 20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ
  Դասախոս՝ փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Զաքարյան Սեյրան Արտուշայի,
  փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
  Սարգսյան Արմեն Աշոտի
  (սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   Ազգային ինքնության վերաբերյալ տեսական-հայեցակարգային ըմբռնումներին ծանոթացնելը:
   Հայոց ազգային ինքնության հարացույցները ներկայացնելը, դրանց ձևավորման և կառուցարկման, պահպանման, գործառման ու արդիականացման հետ կապված հիմնական մոտեցումներն ու խնդիրները ներկայացնելը:
   Ազգային մշակույթի և ազգային ինքնության կապի համատեքստում հայոց ազգային ինքնության ձևավորման, կառուցարկման և գործառնման բնութագրական գծերը լուսաբանելը:
   Հայկական և օտար աղբյուրների համատեքստում հայոց ազգային ինքնության բնորոշ գծերի կամ առանձնահատկությունների մասին մոտեցումները ներկայացնելը, հայոց ազգային ինքնության արդիականացման ուղղություններ ուրվագծելը և այլն:
 • 3. Մշակութային մարդաբանություն
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սողոմոնյան Գագիկ Արմենակի(սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
  Ունկնդիրներին ներկայացնել մշակութամարդաբանական փոխակերպումների տրամաբանությունը, բնութագրել մշակութային մարդաբանության խնդրակարգն ու զարգացման միտումները:
 • 4. Սոցիալական կառուցարկում
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ղարագուլյան Արման Լիպարիտի(սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   Ներկայացնել սոցիալական կառուցարկման ժամանակակից հայեցակարգերը,
   Բացահայտել դրանց տեսական ու գործնական նշանակությունը և հասարակական կյանքի արդի իրողությունների սոցիալ-փիլիսոփայական հետազոտություններում նշված հայեցակարգերի ներուժը:
 • 5. Ցանցային հասարակություն
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ Յարալյան Կարինե Էդիկի (սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել այն կարևորագույն հիմնախնդիրները, որոնք կապված են տեղեկատվական քաղաքակրթության և, մասնավորապես, ցանցային հասարակության ձևավորման հետ: Մասնավորապես,
   Ցանցային հասարակության փիլիսոփայական հիմքերի պարզաբանումը:
   Վիրտուալ հաղորդակցման հիմնախնդիրների ներկայացումը:
   Ցանցային հասարակության սոցիոմշակութային իրավիճակի և դրա հետևանքների քննարկումը:
   Ձեռք բերված գիտելիքը պրակտիկ որոշումների հիմնավորման համար կիրառելու կարողության ձևավորումը:

Հեղինակներ`

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ