Քաղաքագիտություն

 • 1. Ազգ և ազգայնականություն
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն,20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Մանուչարյան Հենզել Գերասիմի
  (քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ծանոթացնել ունկնդիրներին ազգի սահմանման սկզբունքներին,
   բացահայտել ազգի արտաքին քաղաքական կողմնորոշման և ինքնորոշման հիմնախնդիրները,
   ծանոթացնել հայոց ազգային գաղափարախոսության հիմնադրույթներին:
 • 2. Արդի կուսակցական համակարգերի առանձնահատկությունները
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Քեռյան Գարիկ Միշայի (քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   Ներկայացնել արդի կուսակցական համակարգերի տիպերը,
   Բացահայտել քաղաքական կուսակցությունների դերը ժողովրդավարացման գործընթացում,
   Տրամադրել բավարար տեղեկատվություն զարգացած ժողովրդավարական երկրների կուսակցական համակարգերի մասին:
 • 3. Բանակցային տեխնոլոգիաներ
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գալստյան Խաչիկ Սամվելի
  (քաղաքական գիտության և պատմության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ունկնդիրներին տալ գիտելիքներ բանակցությունների տեսական և գործընթացային հիմնահարցերի վերաբերյալ,
   բացահայտել բանակցությունների հիմնական օրինաչափություններն ու դրսևորման առանձնահատկությունները,
   կիրառական և խաղային տեխնոլոգիաների օգնությամբ ունկնդիրների մոտ ձևավորել բանակցային պրակտիկ հմտություններ:
 • 4. Համաշխարհային քաղաքական գործընթացների վերլուծություն
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,
  1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ քաղաքական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ Ակոպյան Ցոլակ
  Արամի (քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   Բացահայտել համաշխարհային քաղաքականության էությունը, բնույթը և բազմազանությունը:
   Ծանոթանալ համաշխարհային քաղաքականության հիմնական սուբյեկտ-ներին, տնտեսական, քաղաքական-իրավական, մարդկային, տարածաշրջա-նային չափումներին և ժամանակակից աշխարհակարգին:
   Ծանոթանալ արդի համաշխարհային քաղաքականության առջև ծառացած հիմնական խնդիրներին:
 • 5. Հայ քաղաքական միտքը արևմտյան քաղաքական ուսումնասիրությունների համակարգում
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,
  1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Մանուչարյան Հենզել Գերասիմի
  (քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   ծանոթացնել ունկնդիրներին հայ քաղաքական մտքի պատմության, զարգացման հիմնական փուլերին,
   բացահայտել հայ քաղաքական մտքի զարգացման կապերը արևմտյան քաղաքական մտքի հետ,
   ճշտել հայոց տեղն ու դերը արևմտյան քաղաքական ուսմունքների համակարգում:
 • 6. Հանրային դիվանագիտություն
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ալեքսանյան Աշոտ
  Սամվելի (քաղաքագիտության պատմության և տեսության ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է ունկնդիրներին ծանոթացնել՝
   միջազգային հարաբերություններում և արտաքին քաղաքականության ոլորտներում հանրային դիվանագիտության և քաղաքացիավարական գործընկերության հիմնական հայեցակարգերին,
   հանրային դիվանագիտության միջազգային փորձին՝ պարզաբանելով համաշխարհային քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների գործունեության հիմնական սկզբունքները:
 • 7. ՀՀ քաղաքական համակարգը. Կատաարելագործման միտումները
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ քաղաքական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ Ակոպյան Ցոլակ
  Արամի (քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   Բացահայտել ՀՀ քաղաքական համակարգի էությունը:
   Բացահայտել քաղաքական համակարգի ինստիտուտների տեղն ու դերը ՀՀ քաղաքական համակարգում:
   Բացահայտել քաղաքական համակարգի զարգացման փուլերը:
 • 8. Սոցիալական գործընկերություն
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ալեքսանյան Աշոտ
  Սամվելի (քաղաքագիտության պատմության և տեսության ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է ծանոթացնել ունկնդիրներին՝
   սոցիալական գործընկերության ներպետական և միջազգային ընթացակարգերին,
   սոցիալական գործընկերության մոդելներին,
   սոցիալական կոնֆլիկտների կարգավորման ոլորտում սոցիալական գործընկերության և սոցիալական պատասխանատվության գործառման տեխնոլոգիաներին ու գործիքներին:

Հեղինակներ`

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ