Քաղպաշտպանություն

 • 1. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնությունը
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ Ֆենյա Միշայի Սադիխյան (քաղպաշտպանության ամբիոնի դասախոս)
  Դասընթացի նպատակն է բարձրացնել ԵՊՀ դասախոսական կազմի պատրաստա-կանության մակարդակը առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու գործում՝ արտակարգ իրավիճակներում և պատերազմների ժամանակ:
 • 2. Արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության հիմնահարցեր
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս` փրկարար ծառայության պաշտոնաթող գնդապետ Արա Սամվելյան
  (քաղպաշտպանության ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է բարձրացնել արտակարգ իրավիճակների սպառնալիքի և ծագման, ինչպես նաև ռազմական գործողությունների իրականացման կամ դրանց հետևանքով առաջացած վտանգների դեպքում համալսարանի անձնակազմի համարժեք ու հմտորեն գործելու պատրաստականության մակարդակը:

Հեղինակներ`

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ