Ռուսաց լեզու և գրականություն

 • 1. Ռուս գրականության հիմնահարցեր
 • Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոսներ` բանասիրական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր
  Այվազյան Մարիամ Ղազարի
  բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
  Հակոբյան Լևոն Գեորգիի
  (ռուս գրականության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
  «Ակադեմիական դպրոցները ռուս գրականագիտության մեջ» թեմայով՝
  • ներկայացնել ունկնդիրներին Դիցաբանական, Պատմամշակութային, Պատմահամեմատական և Հոգեբանական դպրոցների ընդհանուր բնութագիրը,
  • համառոտ բնութագրել 19-րդ դարի առաջատար ռուս գրականագետների հայեցակարգերը:
  «Ժանր և գրական ուղղություն» թեմայով՝
  • տալ ունկնդիրներին խորացված գիտելիքներ գրական ժանրերի մասին, ինչպես նաև ժանրի փոխակերպումների՝ պայմանավորած տվյալ գրական ուղղության գաղափարական և գեղարվեստական առանձնահատկություններով,
  • դիտարկել գրական ուղղություններն իրենց ժանրային նախապատվությունների տեսանկյունից,
  • ներկայացնել ռուս գրականության պատմությունը այս երկու հիմնարար տեսական կոնցեպտների դիտանկյունից
 • 2. Ռուսերենի քերականության մատուցման մեթոդներն ու ձևերը
 • Ժամաքանակը` 8 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական, 20 ժամ ինքնուրույն
  աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոսներ` բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  Հարությունյան Վերոնիկա Նիկիտայի
  (ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն)
  բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Լալայան Սուսաննա Ավագի
  բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ Զոլյան Լիլիթ Ռոբերտի
  (ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար))
  Դասընթացի նպատակն է ունկնդիր դասախոսներին տեղեկացնել ռուսերենի քերականության մատուցման ձևերի և մեթոդների մասին` շեշտը դնելով դասավանդման ժամանակակից մեթոդների վրա:

Հեղինակներ`

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ