Տեղեկատվության պահպանում և կառավարում

Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
 ներկայացնել տեղեկատվության պահպանման և կառավարման տեխնոլոգիա-ները և նրանց զարգացման հնարավորությունները,
 ծանոթացնել վիրտուալիզացիայի մեխանիզմներին,
 ուսումնասիրել տվյալների պահպանման և փոխանակման արձանա-գրությունները:

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

20 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ