Տնտեսագիտություն

 • 1. Արժույթային քաղաքականության հիմունքներ
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Գաբրիելյան Արման Գառնիկի
  (միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրների մոտ ձևավորել անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ և վերլուծական հմտություններ՝ արժութային քաղաքականության արդյունավետությունը և մակրոտնտեսական փոփոխականների վրա ազդեցությունը գնահատելու համար:
 • 2. <<Մրցակցության>> այլընտրանքները անցումային տնտեսություններում
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Գալստյան Գագիկ Սերգեյի
  (տեսական և ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   Օժանդակել ունկնդիրների մոտ ժամանակակից տնտեսությունների արդյունավետ կենսագործունեության ու ձախողումների մեխանիզմների և պատճառների բովանդակության մասին իրատեսական պատկերացումների ձևավորմանը։
   Ներկայացնել յուրահատուկ տեսական մոդել անցումային վիճակում գտնվող ՀՀ տնտեսության կացության վերլուծության համար։
 • 3. Մրցակցային առավելությունների դրսևորումները
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
  Հովհաննիսյան Հասմիկ Վաղինակի
  (միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն)
  Դասընթացի նպատակն է՝
   Քննարկել Մ.Պորտերի մրցակցային առավելության տեսության սկզբունքները և դրա արդի մեկնաբանությունները,
   Ներկայացնել մրցակցային առավելությունը հաշվարկող հիմնական ցուցանիշները,
   Քննարկել համաշխարհային տնտեսությունում վերջին տասնամյակի ընթացքում մրցակցային առավելությունը բարձրացրած մի շարք երկրների փորձը,
   Գնահատել ՀՀ մրցակցային առավելությունները և դրանց բարելավման հավանական ուղիները:
 • 4. Տնտեսական վերափոխումների և սահմանադրականության հիմնահարցեր
 • Ժամաքանակը՝ 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Սարգսյան Հայկ Լևոնի
  (տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի դեկան)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է դասախոսներին ներկայացնել տնտեսական վերափոխումների և սահմանադրականության որոշ կարևոր հիմնահարցերի ժամանակակից մոտեցումները (ինչպիսիք են սահմանադրական տնտեսագիտության դիտարկումը որպես միջմասնագիտական հիմնախնդիր, սահմանադրական քաղաքատնտեսության էությունն ու առանձնահատկությունները, սեփականության իրավունքի դիտարկումը որպես տնտեսագիտական և իրավագիտական կատեգորիա, ՀՀ-ում սահմանադրականության գնահատման, մոնիթորինգի և կառավարման հիմնախնդիրները):

Հեղինակներ`

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ