Տվյալների հավաքագրման և վերլուծության մեթոդներ

Մոդուլի նպատակն է տարբեր ոլորտներում հետազոտական աշխատանքներ իրականացնող ունկնդիրներին ծանոթացնել տվյալների հավաքագրման և դրանց վիճակագրական վերլուծության մեթոդներին՝ օգտագործելով վիճակագրական վերլուծու-թյունների SPSS փաթեթի հնարավորությունները։

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

12 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական, 40 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 2 կրեդիտ

Մասնակցության հայտ