Ժուռնալիստիկա

 • 1. Գիտահետազոտական աշխատանքի մեթոդիկա
 • Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոսները՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Մարտիրոսյան
  Նաղաշ Նարինբեկի,
  բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Պետրոսյան
  Դավիթ Վլադիմիրի
  (ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է ունկնդրին ծանոթացնել՝
  • հումանիտար հետազոտություններ կատարելու մեթոդաբանությանը,
  • գիտական աշխատանքի նախապատրաստվելու և նրա ընթացքի հիմնական սկզբունքներին,
  • հետազոտության մեջ հիմնախնդիրների առաջադրման և ուսումնասիրության կոնկրետ քայլերին:
 • 2. Հանրային կապերը գործարար ոլորտում
 • Ժամաքանակը` 6 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ գործնական աշխատանք, 1 կրեդիտ
  20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք
  Դասախոսը՝ Զարուհի Բարսեղյան (Հայկական Փի Ար Ասոցիացիա)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է ներկայացնել գործարար ոլորտում հանրային կապերի առանձնահատկությունները, կիրառվող նորագույն տեխնոլոգիաները և գործիքները, մասնավորապես կրթական նախագծերը իբրև PR գործիք դիտարկելու/կիրառելու միտումը:
 • 3. Մեդիայի հետազոտության մեթոդներ
 • Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոսը՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
  Բայադյան Հրաչիկ Լադիկի
  (ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է ունկնդրին ներկայացնել՝
   մեդիայի ժամանակակից տեսությունները,
   մեդիայի հետազոտության տիրույթի ձևավորման պատմությունը և հետազոտության հիմնական մեթոդները,
   մեդիայի հետազոտության մի քանի նշանակալի օրինակներ:
 • 4. Տեղեկատվական պատերազմ և անվտանգություն
 • Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք
  Դասախոս՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
  Ալավերդյան Դավիթ Հրայրի
  (ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է՝
  • բացատրել ունկնդիրներին տեղեկատվական պատերազմի էությունը,
  • ներկայացնել տեղեկատվական անվտանգության հիմունքները, ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության հայեցակարգի հիմնական սկզբունքները,
  • պարզաբանել հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական տեղեկատվական պատերազմ-ների ընթացիկ հարցերը:
 • 5. Տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և հասարակություն
 • Ժամաքանակը` 10 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 կրեդիտ
  Դասախոս՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, աիստենտ
  Բայադյան Հրաչիկ Լադիկի
  (ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի ամբիոն)
  Ուսումնական մոդուլի նպատակն է ունկնդրին տեղեկացնել՝
   ժամանակակից տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական և մշակութային նշանակություն- ների մասին ընդհանրապես և նվազ զարգացած երկրներում մասնավորապես,
   արդի դարաշրջանում տեխնոլոգիական զարգացման և ուղեկից գաղափարների (առաջընթաց, վերահսկողություն և այլն) համատեքստի մասին, որում ձևավորվել են ժամանակակից տեխնոլոգիաները և դրանց կիրառությունները,
   հաղորդակցության հին ու նոր եղանակների փոխհարաբերության մասին։

Հեղինակներ`

Ժամաքանակը և կրեդիտները`

Մասնակցության հայտ